wtorek, 25, kwiecień 2017 06:30

Targi edukacyjne w Hali Sportowej w Pankach

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczniów klas III gimnazjum, już dziś odbywają się na terenie naszej gminy, a dokładnie w Hali Sportowej w Pankach TARGI EDUKACYJNE, na które zaproszono w sumie 28 szkół ponadgimnazjalnych z Krzepic, Kłobucka, Częstochowy i Olesna. Uczniowie klas trzecich będą mogli spotkać się z przedstawicielami szkół, porozmawiać o zasadach rekrutacji, programie nauczania, zajęciach dodatkowych. Wiele szkół z pewnością przygotuje foldery informacyjne, czy też pokazy multimedialne, zaprezentuje eksponaty lub efekty nauki praktycznej w szkole. Mam nadzieję, że targi pomogą niezdecydowanym jeszcze uczniom w podjęciu tej decyzji, a tych, którzy wyboru dokonali już dawno, utwierdzą w słuszności podjętej już decyzji - Wójt Gminy Bogdan Praski.  

Targi edukacyjne w Hali Sportowej w Pankach / Czytaj więcej...

czwartek, 20, kwiecień 2017 11:06

Aktualizacja raportu z konsultacji społecznych projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej

Inwestycja pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów” stanowi oddolną inicjatywę społeczności lokalnej – mieszkańców gminy Panki, a zwłaszcza obszarów objętych projektem. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zgłaszane problemy oraz potrzebę uregulowania kwestii gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Praszczyki, Kałmuki i Pacanów poprzez podłączenie gospodarstw domowych do kanalizacji sanitarnej i likwidację bezodpływowych zbiorników ścieków będących w różnym stanie technicznym. Inwestycja była konsultowana z mieszkańcami, zarówno podczas indywidualnych spotkań z władzami gminy, jak również na zebraniach sołeckich.   Wójt Gminy Panki - Bogdan Praski -  

Aktualizacja raportu z konsultacji społecznych projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej / Czytaj więcej...

wtorek, 18, kwiecień 2017 07:00

Egzaminy gimnazjalne 2017

Drodzy Gimnazjaliści, Już jutro rozpoczynają się coroczne egzaminy gimnazjalne, które potrwają do 21 kwietnia 2017 r. Przez kolejne dni będziecie mogli sprawdzić swoją zdobytą wiedzę i umiejętności w gimnazjum. Z tej okazji życzę Wam, aby wyniki, które uzyskacie odpowiadały Waszym oczekiwaniom i dawały możliwość realizacji życiowych planów. Przekazuje najlepsze życzenia, gratuluję sukcesów, oraz życzę pomyślności w kontynuacji nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej. Życzę połamania piór!   Wójt Gminy Panki - Bogdan Praski -

Egzaminy gimnazjalne 2017 / Czytaj więcej...

wtorek, 18, kwiecień 2017 06:53

Zakończenie realizacji projektu „Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni w Szkole Podstawowej w Konieczkach”

Gmina Panki w dniu 30 sierpnia 2011 roku zakończyła realizację projektu „Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni w Szkole Podstawowej w Konieczkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej położonej w miejscowości Konieczki pod numerem 64 w Gminie Panki w Powiecie Kłobuckim. Zakres projektu obejmował wymianę grzejników w instalacji c.o., docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropów pod nieogrzewanym poddaszem oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie układu automatyki istniejącej kotłowni olejowej w celu usprawnienia źródła ciepła. Środki jakie zostały przeznaczone na realizację w/w zadania to 440 757,25 zł, z czego dofinansowanie wynosiło 353 737,11 zł.   Głównym celem projektu było podniesienie jakości świadczonych usług , poprawa stanu technicznego i wizerunku budynków użyteczności publicznej.  

Zakończenie realizacji projektu „Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni w Szkole Podstawowej w Konieczkach” / Czytaj więcej...

poniedziałek, 10, kwiecień 2017 07:38

Życzenia Świąteczne

Zaczynający się w Niedzielę Palmową Wielki Tydzień jest ostatnim przed Wielkanocą. Jego najważniejszą część stanowi Święte Triduum Paschalne - zespół obrzędów i nabożeństw odprawianych w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Okres ten od wieków jest dla wiernych czasem skupienia, modlitwy, postów, pokuty i nawrócenia oraz składania jałmużny na rzecz ubogich, a także odwiedzania obłożnie chorych w domach przez kapłanów. Wielki Tydzień w tradycji chrześcijańskiej pojawił się dopiero w IV wieku. Rozpoczyna go Niedziela Palmowa, a kończą nieszpory Wielkiej Niedzieli.    

Życzenia Świąteczne / Czytaj więcej...

piątek, 07, kwiecień 2017 07:47

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR i kryteriach wyboru projektów - Stanowisko Grupy Roboczej

Po przeprowadzeniu pierwszych naborów, pojawiła się konieczność przeprowadzenia aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Z pierwszym dniem marca została powołana Grupa Robocza w składzie: Maciej Buchliński – przewodniczący Rady, Marcin Świerczyński – kierownik biura LGD oraz Lesław Siedlak – specjalista ds. realizacji i monitoringu LSR. Zadaniem Grupy było zebranie uwag i wniosków zgłaszanych podczas szkoleń i konsultacji a także badanie poziomu realizacji LSR na podstawie mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników celów LSR. W wyniku analizy i oceny danych oraz w związku z licznymi uwagami i oczekiwaniami wyrażanymi podczas konsultacji społecznych przez przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorców i potencjalnych wnioskodawców na szkoleniach i podczas konsultacji w biurze LGD wypracowano stanowisko, które zawiera propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju. Projekt zmian przedstawionych w stanowisku zostanie przedłożony Zarządowi LGD Zielony Wierzchołek Śląska i po akceptacji przedstawiony na Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 13 kwietnia 2017 r. Poniżej znajdą Państwo link do wspomnianego stanowiska wraz z projektowanymi zmianami w LSR i Lokalnych Kryteriach Wyboru. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami oraz o wypełnienie ankiety. Wypełnioną ankietę proszę przesłać mailowo na adres \n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub złożyć osobiście w biurze LGD Zielony Wierzchołek Śląska w Kłobucku przy ul. Staszica 12. Uwagi zebrane z ankiet będą pomocne przy ustaleniu ostatecznego kształtu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i kryteriach wyboru projektów. http://www.lgd-klobuck.pl/77/konsultacje-spoleczne-dotyczace-zmian-w-lsr-i-kryteriach-wyboru-projektow-stanowisko-grupy-roboczej.html  

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR i kryteriach wyboru projektów - Stanowisko Grupy Roboczej / Czytaj więcej...

czwartek, 06, kwiecień 2017 11:20

Gminny Konkurs na koszyczek wielkanocny, palmę oraz zająca świątecznego

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach serdecznie zaprasza do udziału w plastycznym konkursie na koszyczek wielkanocny. Jest on kierowany do  uczniów szkół  podstawowych klas: I-III i IV-VI oraz gimnazjum z terenu Gminy Panki.   Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach   Cele konkursu: – promowanie i upowszechnianie tradycji wielkanocnych – rozwijanie zainteresowań plastycznych inspirowanych zwyczajami Świąt Wielkanocnych – kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży – prezentacja i popularyzacja sztuki ludowej   Temat i warunki konkursu: Zadaniem uczestników jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej: – koszyczek wielkanocny – palma – zając świąteczny. Uczestnicy konkursu tworzoną prace indywidualnie, w dowolnej technice, koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Świąt Wielkanocnych. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe klasy : I-III i IV-VI oraz gimnazjum.   Termin konkursu: Prace konkursowe wraz z metryczkami i wypełnionymi kartami zgłoszeń należy dostarczyć na adres: Hala Sportowa GOKiS Panki, ul. Ogrodowa 11, 42-140 Panki w dniach od 10 do 11 kwietnia 2017 r. w godzinach 16.00 -21.00. W dniu 13 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 18.00 w Hali Sportowej GOKiS Panki odbędzie się ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród. Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora, według kategorii wiekowych.   Uwagi końcowe: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w mediach (prasa, TV, Internet) w celu promocji konkursu. Dostarczenie pracy konkursowej jest równoznaczne z uznaniem przez jej autora warunków niniejszego konkursu. Zapraszamy do udziału!  

Gminny Konkurs na koszyczek wielkanocny, palmę oraz zająca świątecznego / Czytaj więcej...

wtorek, 04, kwiecień 2017 07:25

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki

Szanowni Mieszkańcy, proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w projekcie Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki , na realizację, którego Gmina Panki będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 85% kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.   Projekt obejmuje: Zakup i instalację urządzeń OZE do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych - INSTALACJE SOLARNE, INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE, INSTALACJE GRUNTOWYCH POMP CIEPŁA.   Warunki uczestnictwa: Warunkiem uczestnictwa w projekcie Mieszkańca, zameldowanego na terenie Gminy Panki, jest w szczególności: · lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy, · uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek, · brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat, · podpisanie przez właściciela budynku z Gminą umowy regulującej prawa i obowiązki związane z realizacją projektu po pozyskaniu przez Gminę wsparcia, · złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej ankiety,   Procedura postępowania: Celem zgłoszenia udziału w Projekcie Mieszkaniec winien złożyć KOMPLETNIE WYPEŁNIONĄ ankietę w Urzędzie Gminy Panki zgodnie z REGULAMINEM (do pobrania poniżej) w terminie od 5 kwietnia 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r. Ankieta jest dostępna  do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pankach lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu.   http://www.bip.panki.pl/index.php?idg=1&id=699&x=2&y=97

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki / Czytaj więcej...

piątek, 24, marzec 2017 13:05

TRWA MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Do dnia dzisiejszego trwa montaż kompletnych instalacji solarnych na budynkach prywatnych  w Gminie Panki i Przystajń z związku z realizacją projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 pn.: "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie Gminy Panki i Przystajń''. Montaż odbywa się zgodnie z opracowanym harmonogramem. Mieszkańcy, u których zamontowano solary wyrażają zadowolenie z montażu, a wszelkie ewentualne rozbieżności usuwane są przez wykonawcę na bieżąco. Równolegle trwają wizyty projektantów, którzy indywidualnie umawiają się z mieszkańcami na dogodny dla nich termin zaprojektowania instalacji.

TRWA MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH / Czytaj więcej...

wtorek, 21, marzec 2017 13:28

Konferencja "Niska emisja – zagrożenia i wyzwania"

Poseł Tomasz Jaskóła, który objął patronatem wydarzenie, ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji "Niska emisja – zagrożenia i wyzwania". Konferencja odbędzie się w Częstochowie w obiekcie Wydziału Infrastruktury i Środowiska zlokalizowanym przy ul. J.H.Dąbrowskiego 73 (Aula D1, II piętro)  w Częstochowie w dniu 29 marca 2017 roku. Cel konferencji to zwrócenie uwagi na zagrożenia jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza dla zdrowia mieszkańców regionu północnego województwa śląskiego. Spotkanie to będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów, doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy gminami regionu północnego województwa śląskiego w zakresie działań podejmowanych w celu ograniczenia niskiej emisji. Przygotowując program staraliśmy się aby był on atrakcyjny, biorąc pod uwagę aktualne aspekty związane z procesem kontroli mieszkańców, możliwości pozyskiwania środków finansowych, wpływu na zdrowie, nowych metod monitoringu i wiele wiele innych. Zachęcamy gorąco do zapoznania się z nim, uczestnictwa i zabrania głosu w tej ważnej sprawie dla nas wszystkich. Konferencja jest bezpłatna.  

Konferencja "Niska emisja – zagrożenia i wyzwania" / Czytaj więcej...

środa, 15, marzec 2017 11:13

Samoobrona Kobiet

Celem projektu Samoobrona Kobiet jest popularyzacja sytemu szkoleniowego z walki wręcz Sił Zbrojnych RP w środowisku cywilnym, zapoznanie kobiet ze sposobem realizacji zajęć z walki wręcz w bliskim kontakcie, nauka podstawowych technik samoobrony oraz doskonalenie opanowanych chwytów i obezwładnień z zakresu samoobrony. Każda grupa kobiet uczestniczy w sumie w ośmiu spotkaniach (organizowanych od listopada 2016 do czerwca 2017, z reguły w każdą pierwszą sobotę miesiąca) w wytypowanym obiekcie wojskowym w Białymstoku, Bielsku-Białej, Brzegu, Bydgoszczy, Gdyni, Giżycku, Gliwicach, Hrubieszowie, Kielcach, Krakowie, Koszalinie, Lidzbarku Warmińskim, Łasku, Międzyrzeczu, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Słupsku, Sulechowie, Szczecinie, Świętoszowie, Tomaszowie Mazowieckim, Toruniu, Ustce, Warszawie, Wrocławiu, Zakopanem, Zamościu i Zegrzu.   Więcej informacji: http://www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/

Samoobrona Kobiet / Czytaj więcej...

środa, 15, marzec 2017 10:37

Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2017 rok

Od 15 marca do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 r. można pobrać także z portalu internetowego Agencji. Jest także możliwość złożenia wniosku o przyznanie płatności przy wykorzystaniu aplikacji e-wniosek. Ten sposób ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich i innych płatności obszarowych w ramach PROW jest znany od kilku lat, ale przeszedł on przemianę, która sprawiła, że jest on łatwiejszy i bardziej przyjazny dla rolnika, który zdecydował się na składnie wniosku w tej formie. Przede wszystkim łatwiej będzie uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR, który umożliwia złożenie wniosku o przyznanie płatności przez aplikację e-wniosek. Jeszcze rok temu, każdy kto chciał otrzymać taki dostęp musiał wypełnić papierowy wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu (hasła) i dostarczyć go do biura powiatowego ARiMR. W tym roku nie będzie już takiej potrzeby. Rolnik, aby uzyskać dostęp do e-wniosku będzie musiał wpisać swój numer ewidencyjny gospodarstwa, 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego oraz kwotę ostatniej płatności otrzymanej z Agencji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku - nie ma znaczenia z jakiego tytułu została dokonana ta płatność (w kampanii 2017 będzie to ostatnia płatność zrealizowana przez Agencję w roku 2016). Po poprawnej weryfikacji, system automatycznie założy beneficjentowi konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła, które umożliwi dostęp do systemu. Tak więc od tego roku będzie można uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR bez wychodzenia z domu. Ale to nie jedyne pozytywne zmiany dla rolników. Wdrożone modyfikacje aplikacji e-wniosek zweryfikują poprawność większości danych wprowadzanych przez rolników. I tak wypełniając wniosek o przyznanie płatności aplikacja e-wniosek automatycznie sprawdzi czy suma powierzchni podrzędnych działek deklarowanych przez rolnika nie jest większa niż powierzchnia działki głównej, a jeżeli tak się zdarzy system zgłosi błąd. ARiMR przeniosła do aplikacji e-wniosek geometrię działek rolnych obejmujących 75% powierzchni zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej w roku 2016. Rolnik wchodząc w moduł umożliwiający wyrysowanie działek rolnych, będzie mógł pobrać obrys działki wyrysowanej w poprzednim roku, a tym samym nie będzie musiał ponownie rysować powierzchni (dotyczy to działek rolnych, których powierzchnia i kształt nie uległ zmianie w stosunku do roku poprzedniego). Jeżeli powierzchnie działek rolnych ulegną zmianie rolnik będzie mógł dokonać modyfikacji wrysowanego obszaru. Mówiąc prościej wyrysowanie działek w e-wniosku będzie dużo łatwiejsze niż w latach ubiegłych. Zmodyfikowane funkcjonalności aplikacji e-wniosek pozwolą także na pobranie aktualnych danych referencyjnych dla każdej działki, jak również na zweryfikowanie czy dana działka kwalifikuje się do przyznania płatności ONW. Zostanie również wdrożony mechanizm pozwalający na automatyczne sprawdzenie powierzchni deklarowanych do poszczególnych schematów pomocowych w stosunku do powierzchni maksymalnych kwalifikowalnych obszarów.     Więcej informacji: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rozpoczyna-sie-przyjmowanie-wnioskow-o-przyznanie-platnosci-obszarowych-za-2017-rok.html

Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2017 rok / Czytaj więcej...

Ostatnio dodane aktualności

Targi edukacyjne w Hali Sportowej w Pankach 2017-04-25 06:30:35

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczniów klas III gimnazjum, już dziś odbywają się na terenie naszej gminy, a dokładnie w Hali Sportowej w Pankach TARGI EDUKACYJNE, na które zaproszono w sumie 28 szkół ponadgimnazjalnych z Krzepic, Kłobucka, Częstochowy i Olesna. Uczniowie klas trzecich będą mogli spotkać się z przedstawicielami szkół, porozmawiać o zasadach rekrutacji, programie nauczania, zajęciach dodatkowych. Wiele szkół z pewnością przygotuje foldery informacyjne, czy też pokazy multimedialne, zaprezentuje eksponaty lub efekty nauki praktycznej w szkole. Mam nadzieję, że targmogą niezdecydowanym jeszcze uczniom w podjęciu tej decyzji, a tych, którzy wyboru dokonali już dawno, utwierdzą w słuszności podjętej już decyzji - Wójt Gminy Bogdan Praski.  …

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Aktualizacja raportu z konsultacji społecznych projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej 2017-04-20 11:06:07

Inwestycja pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów” stanowi oddolną inicjatywę społeczności lokalnej – mieszkańców gminy Panki, a zwłaszcza obszarów objętych projektem. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zgłaszane problemy oraz potrzebę uregulowania kwestii gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Praszczyki, Kałmuki i Pacanów poprzez podłączenie gospodarstw domowych do kanalizacji sanitarnej i likwidację bezodpływowych zbiorników ścieków będących w różnym stanie technicznym. Inwestycja była konsultowana z mieszkańcami, zarówno podczas indywidualnych spotkań z władzami gminy, jak również na zebraniach sołeckich.   Wójt Gminy Panki - Bogdan Praski -…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Egzaminy gimnazjalne 2017 2017-04-18 07:00:00

Drodzy Gimnazjaliści, Już jutro rozpoczynają się coroczne egzaminy gimnazjalne, które potrwają do 21 kwietnia 2017 r. Przez kolejne dni będziecie mogli sprawdzić swoją zdobytą wiedzę i umiejętności w gimnazjum. Z tej okazji życzę Wam, aby wyniki, które uzyskacie odpowiadały Waszym oczekiwaniom i dawały możliwość realizacji życiowych planów. Przekazuje najlepsze życzenia, gratuluję sukcesów, oraz życzę pomyślności w kontynuacji nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej. Życzę połamania piór!   Wójt Gminy Panki - Bogdan Praski -…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Zakończenie realizacji projektu „Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni w Szkole Podstawowej w Konieczkach” 2017-04-18 06:53:48

Gmina Panki w dniu 30 sierpnia 2011 roku zakończyła realizację projektu „Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni w Szkole Podstawowej w Konieczkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej położonej w miejscowości Konieczki pod numerem 64 w Gminie Panki w Powiecie Kłobuckim. Zakres projektu obejmował wymianę grzejników w instalacji c.o., docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropów pod nieogrzewanym poddaszem oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie układu automatyki istniejącej kotłowni olejowej w celu usprawnienia źródła ciepła. Środki jakie zostały przeznaczone na realizację w/w zadania to 440 757,25 zł, z czego dofinansowanie wynosiło 353 737,11 zł.   Głównym celem projektu było podniesienie jakości świadczonych usług , poprawa stanu technicznego i wizerunku budynków użyteczności publicznej.…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR i kryteriach wyboru projektów - Stanowisko Grupy Roboczej 2017-04-07 07:47:03

Po przeprowadzeniu pierwszych naborów, pojawiła się konieczność przeprowadzenia aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Z pierwszym dniem marca została powołana Grupa Robocza w składzie: Maciej Buchliński – przewodniczący Rady, Marcin Świerczyński – kierownik biura LGD oraz Lesław Siedlak – specjalista ds. realizacji i monitoringu LSR. Zadaniem Grupy było zebranie uwag i wniosków zgłaszanych podczas szkoleń i konsultacji a także badanie poziomu realizacji LSR na podstawie mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników celów LSR. W wyniku analizy i oceny danych oraz w związku z licznymi uwagami i oczekiwaniami wyrażanymi podczas konsultacji społecznych przez przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorców i potencjalnych wnioskodawców na szkoleniach i podczas konsultacji w biurze LGD wypracowano stanowisko, które zawiera propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju. Projekt zmian przedstawionych w stanowisku zostanie przedłożony Zarządowi LGD Zielony Wierzchołek Śląska i po akceptacji przedstawiony na Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 13 kwietnia 2017 r. Poniżej znajdą Państwo link do wspomnianego stanowiska wraz z projektowanymi zmianami w LSR i Lokalnych Kryteriach Wyboru. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami oraz o wypełnienie ankiety. Wypełnioną ankietę proszę przesłać mailowo na adres \n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub złożyć osobiście w biurze LGD Zielony Wierzchołek Śląska w Kłobucku pul. Staszica 12. Uwagi zebrane z ankiet będą pomocne przy ustaleniu ostatecznego kształtu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i kryteriach wyboru projektów.

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Życzenia Świąteczne 2017-04-06 12:38:02

Zaczynający się w Niedzielę Palmową Wielki Tydzień jest ostatnim przed Wielkanocą. Jego najważniejszą część stanowi Święte Triduum Paschalne - zespół obrzędów i nabożeństw odprawianych w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Okres ten od wieków jest dla wiernych czasem skupienia, modlitwy, postów, pokuty i nawrócenia oraz składania jałmużny na rzecz ubogich, a także odwiedzania obłożnie chorych w domach przez kapłanów. Wielki Tydzień w tradycji chrześcijańskiej pojawił się dopiero w IV wieku. Rozpoczyna go Niedziela Palmowa, a kończą nieszpory Wielkiej Niedzieli.  …

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Gminny Konkurs na koszyczek wielkanocny, palmę oraz zająca świątecznego 2017-04-06 11:20:47

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach serdecznie zaprasza do udziału w plastycznym konkursie na koszyczek wielkanocny. Jest on kierowany do  uczniów szkół  podstawowych klas: I-III i IV-VI oraz gimnazjum z terenu Gminy Panki.   tor:

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska
Kalendarium wydarzeń

 

Przydatne linki