czwartek, 13, lipiec 2017 06:19

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 14-31.07.2017

W dniach od 14 do 31 lipca 2017 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R) Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez: samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 14-17 lipca 2017 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl , rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 18-31 lipca 2017 r. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez: samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 14-25 lipca 2017 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa, rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 26-31 lipca 2017 r. W przypadku wątpliwości, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej uczestniczące w badaniu AK-R proszone są o kontakt z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze. Lista osób do kontaktu znajduje się na stronie http://zielonagora.stat.gov.pl/specjalizacja-urzedu/. Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm. Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w dniach 10-13 lipca w godzinach 8-15 oraz w dniach 14-31 lipca w godzinach 8-18).       Żródło: http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/ankieta-koniunktury-w-gospodarstwie-rolnym-14-31072017/

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 14-31.07.2017 / Czytaj więcej...

środa, 12, lipiec 2017 10:28

„Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2017/2018

Rodzice niepełnosprawnych uczniów mogą już składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Co ważne, pomoc udzielana jest niezależnie od osiąganego dochodu, a uzyskać można nawet 445 zł. Program kierowany jest do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Mogą z niego skorzystać osoby słabowidzące, niesłyszące i słabosłyszące, a także dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Na pomoc mogą też liczyć zmagający się z niepełnosprawnością ruchową, jak i również osoby z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. By zakwalifikować się do wspomnianego programu należy spełniać jeszcze jeden warunek. A mianowicie, w nadchodzącym roku szkolnym, uczęszczać do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego. Suma dofinansowania jaką można otrzymać, uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i waha się w przedziale pomiędzy 175 zł, a 445 zł. Pomoc w ramach programu udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka. Może go złożyć także sam uczeń (pod warunkiem, że jest pełnoletni), a także jego nauczyciel lub pracownik socjalny. Wniosek, który można pobrać tutaj, należy złożyć najpóźniej do 11 września u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał.   Źródło: http://wpankach.pl/nawet-kilkaset-zlotych-moga-otrzymac-rodzice-na-zakup-podrecznikow-dla-swych-dzieci/

„Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2017/2018 / Czytaj więcej...

wtorek, 04, lipiec 2017 07:57

IX Powiatowy Przegląd Piosenek i Przyśpiewek Ludowych Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich

Wiele smakowitych degustacji będzie czekać na odwiedzających IX Powiatowy Przegląd Piosenek i Przyśpiewek Ludowych Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Kłobuckiego. Przegląd odbędzie się 8 lipca /sobotę/ w Pankach, przy ul. Ogrodowej 11 na terenie Hali Sportowej od godz. 16:00. Głównym celem przeglądu będzie prezentacja i promocja produktów lokalnych i tradycyjnych, walorów kuchni regionalnej oraz aktywizacja społeczności lokalnej. W tegorocznym przeglądzie zaprezentują się: 1. KGW Zajączki, 2. KGW Czeremcha, 3. KGW Złochowiczanki, 4. KGW Łobodnianki, 5. KGW Rębielanki i zespół Jutrzenka, 6. KGW Grodzianki, 7. KGW Łęgowianki, 8. KGW Ferajna, 9. KGW Szarlejka, 10. KGW Lawenda, 11. KGW Kuleje, 12. KGW Antonów/Kuźnica Nowa Koniczynki, 13. KGW Jarzębina, 14. KGW Kleśniczanki, 15. KGW Zamłynianki, 16. KGW Wręczynki. Podczas tegorocznej imprezy oprócz tego, że będzie można zakosztować bogactwa potraw regionalnych i wypieków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, będzie mógł posłuchać ludowych przyśpiewek i zobaczyć pokaz rękodzieła artystycznego KGW. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich wraz z organizatorami zapraszają na to wydarzenie, zarówno przedstawicieli z naszego powiatu i gmin w niego wchodzących, jak i mieszkańców.  

IX Powiatowy Przegląd Piosenek i Przyśpiewek Ludowych Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich / Czytaj więcej...

czwartek, 08, czerwiec 2017 17:00

Arkadiusz Parkitny z Konieczek zwycięzcą Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Zwycięzcą regionalnego, częstochowskiego etapu XV Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" został Arkadiusz Parkitny z Konieczek w powiecie kłobuckim. Podczas podsumowania częstochowskiej eliminacji obecni byli szefowie instytucji wojewódzkich zajmujących się rolnictwem: Marek Dziubek - dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Konrad - Jarzyński – dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach reprezentował Tomasz Urban – kierownik sekcji promocji w tym urzędzie, natomiast Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej - Jana Grela. To właśnie dzięki wsparciu tych instytucji KRUS może co roku sprawnie konkurs organizować, przeprowadzać i nagradzać jego uczestników. Obecni byli także włodarze samorządów, z którego terenu pochodzili uczestnicy konkursu: Marian Stępień - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, który reprezentował Powiat Częstochowski, Alojzy Cichowski - burmistrz Woźnik, Zdzisław Kulej - wójt Gminy Ciasna, Bogdan Praski - wójt Gminy Panki. Starostę lublinieckiego, Joachima Smyłę reprezentował Tadeusza Toma, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. Pokonanie kolejnych szczebli konkursu, trafienie do finałowej ogólnopolskiej 16-tki jest znakomitą promocją gospodarstwa i gminy. Świadczy to bowiem o wysokim poziomie produkcji i kultury osobistej mieszkańców. Wyniki konkursu znajdą się w ogólnopolskich wydaniach prasy, audycjach radiowych i telewizyjnych. Każda wzmianka o gminie w środkach społecznego komunikowania zarówno o zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim wzmacnia pozytywny wizerunek samorządu. Jest więc darmową i cenną reklamą. Wyróżnienia otrzymali: Bożenia Maciąg z Niegowej, Justyna i Paweł Gałowie z miejscowości Irządze, Grażyna i Grzegorz Rachwałowie z Borowna Kolonii, Ewa Chwałowska z Zajączek Drugich, Dariusz Wójcik z Goleniów (m. Goleniowy), Halina i Krzysztof Lisowscy z Radostkowa Kolonii, Adam Hamerla z Tomiszowic, Magdalena i Paweł Matyjowie z Miedźna. W czternastu dotychczasowych konkursach udział wzięło ponad 17 tysięcy dużych i małych gospodarstw indywidualnych z całego kraju. Z terenu województwa śląskiego co roku akces do konkursu zgłasza kilkadziesiąt gospodarstw, a najlepsze kwalifikuje się do finałowej szesnastki na szczeblu krajowym. W 2012 roku laureatem konkursu i zarazem właścicielem ciągnika rolniczego zostali Magdalena i Jakub Wojciechowie z Grzawy w powiecie pszczyńskim - właściciele gospodarstwa rolno-hodowlanego "Maj". Finał wojewódzki konkursu odbędzie się 27 czerwca w Muzeum Medali im. Jana Pawła II w Częstochowie.  

Arkadiusz Parkitny z Konieczek zwycięzcą Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" / Czytaj więcej...

czwartek, 08, czerwiec 2017 07:49

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

W najbliższy poniedziałek, 12 czerwca, odbędzie się w Pankach posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Konferencja rozpocznie się w godzinach porannych w miejscowej restauracji Athena. Związek jest największą regionalną organizacją samorządową w kraju. Powstał ponad 25 lat temu. Obecnie zrzesza 132 jednostki samorządu terytorialnego, w tym wszystkie miasta na prawach powiatu, a swoim zasięgiem obejmuje teren zamieszkały przez ponad 4 mln osób. Główną misją ŚZGiP jest praca na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim, a inspirowane inicjatywy mają na celu rozwój regionu poprzez integrowanie śląskich samorządów oraz wspieranie i promocję lokalnej samorządności. Zrzeszenie kształtuje wspólną politykę, lobbuje i reprezentuje interesy samorządów lokalnych oraz działa na rzecz rozwoju gospodarczego gmin i powiatów. Poprzez informowanie, profesjonalne szkolenia i doradztwo w dziedzinie polityk i programów europejskich organizacja dąży do upowszechniania modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania. ⁃ Bardzo mnie cieszy to, że nasza gmina będzie gospodarzem tego prestiżowego wydarzenia. Związek jest swoistą platformą wymiany doświadczeń. Zadania, wyzwania i problemy wszędzie są podobne. Bezpośrednie rozmowy z kolegami samorządowcami zawsze pomagają, a czasami inspirują wdrożenie dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań na naszym lokalnym gruncie – komentuje wójt Bogdan Praski. Główną tematyką najbliższego spotkania będą kwestie dotyczące rozstrzygnięć nadzoru prawnego oraz nadzoru urbanistycznego wojewody nad aktami prawnymi podejmowanymi przez organy samorządu, zwłaszcza w małych i średnich gminach. Omawiane będą także bieżące kwestie istotne z punktu widzenia gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W programie konferencji przewidziane są wystąpienia m. in. Wojciecha Saługi, marszałka województwa śląskiego oraz Jarosława Wieczorka, wojewody śląskiego. Źródło: http://wpankach.pl/wojewodzcy-decydenci-beda-obradowac-w-pankach/

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów / Czytaj więcej...

poniedziałek, 05, czerwiec 2017 08:48

Bezpieczne wakacje 2017

Rok szkolny 2016/2017 właśnie dobiega końca. Przed nami dwumiesięczny okres wakacji. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej gminy będzie to długo wyczekiwany, ale zasłużony odpoczynek po ciężkiej pracy. Na czas wakacji życzymy wszystkim uczniom, pracownikom pedagogicznym oraz administracyjno-obsługowym przede wszystkim zdrowia i odpoczynku, a także chwili wytchnienia. Niech te dni będą dla Was czasem regeneracji sił i spokojnego oczekiwania na nowy rok szkolny 2017/2018. „Wakacje, znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów…”/kabaret OTTO/. Lato na wsi może być naprawdę fascynujące. Te dwa miesiące można spędzić aktywnie i kreatywnie. Wakacje mają być beztroskie i wesołe. Pamiętajmy jednak, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, więc na pewno nie zaszkodzi przypomnieć sobie pewne zasady. Zresztą, zawsze będą przydatne, nie tylko w wakacje. Łap kilka wskazówek dotyczących bezpiecznych wakacji.   Zabawy na dworze / na podwórku Wiele wypadków (65 %) zdarza się niestety tuż pod domem. Dziecko może wybawić się i spędzić aktywnie czas, ale może również dojść tam do wypadku. Naucz dziecko jak powinno korzystać z zabawek. Przykład? Nie podchodź pod huśtawkę, na której ktoś się buja. Zjeżdżaj ze zjeżdżali poprawnie – w siadzie prostym. Pierwszym odruchem dziecka, jeśli mu np. wyleci piłka na ulicę, jest jej szybkie złapanie. I bach! Dziecko jest małe, wleci niepostrzeżenie na ulicę i może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Staraj patrzeć się pod nogi i nie rób głupich rzeczy – wspinaczki, czy skoki w niedozwolonych miejscach są kuszące, ale pamiętaj o swoim bezpieczeństwie.   Jazda na rowerze Co prawda jest coraz więcej ścieżek rowerowych, ale niestety dochodzi do wypadków. A sprawcą też może być dziecko. Często nie przestrzegają one zasady pierwszeństwa pojazdu. Przypomnij dziecku podstawowe przepisy drogowe – Rower, ale najpierw przepisy! Kask, odblaski, sprawne hamulce i dzwonek to podstawa. Pamiętaj o tym, by zejść z roweru na skrzyżowaniu lub przy przejściu dla pieszych.   Wypadki drogowe Zdarza się, że dziecko jako pieszy wychodzi niepostrzeżenie i znienacka na drogę. Potrafi przebiegać przez jezdnię i przechodzić w niedozwolonym miejscu. Dzieciaki są małe, często ledwo co je widać zza kierownicy. Dziecko powinno wiedzieć, że jest małe i mieć tego świadomość, że nie wszyscy je zobaczą na drodze. Jeżeli to możliwe koniecznie poruszaj się po chodnikach, jeśli go nie ma, to przypomnę, że poruszamy się wtedy po lewej stronie drogi. Przechodzimy w wyznaczonych miejscach na drugą stronę – przejście dla pieszych (pasy/zebra).   Odblaski Odblasków nigdy dość, chociaż mały element daj swojemu dziecku. Dzięki temu będzie bardziej widoczne i bezpieczne. Jest teraz dużo takich elementów i w dodatku są w modzie. Są na koszulkach, możesz kupić specjalne opaski odblaskowe, kurtki, breloczki, buty itp.   Podróż samochodem Dzieci powinny wsiadać i wysiadać z prawej strony auta, będą wtedy na pewno bardziej bezpieczne. Bezwzględnie należy zapinać pasy bezpieczeństwa. Dzieci do lat 12 i poniżej 150 cm wzrostu, mają siedzieć w fotelikach. Rodzice i opiekunowie – pod żadnym pozorem nie zostawiajcie swoich dzieci w samochodzie i to do tego zamkniętym na cztery spusty, bez dopływu powietrza.   Podróż komunikacją miejską Poruszając się środkami komunikacji miejskiej trzeba zapamiętać, by: Wsiadać i wysiadać na przystankach. Przepuścić wysiadających. Dopiero wchodzić przodem do drzwi po przepuszczeniu wysiadających. Jeśli dziecko stoi, to musi trzymać się np. uchwytu – autobus, czy tramwaj mogą gwałtownie hamować lub po prostu podczas jazdy również można upaść, np. wchodząc w zakręt.   Używki Wakacje to często pierwszy kontakt z używkami. Alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze…sporo tego. Miej swój własny rozum i odmów, jeśli ktoś Ciebie częstuje. Używki poza tym są niemodne i nie dają nic dobrego. Nie bierz od nieznajomych niczego, cukierek nie musi być zwykłym cukierkiem, tylko czymś dla Ciebie niebezpiecznym. Dbaj o siebie!   Internet Nie ufaj nieznajomym, nie dawaj im swoich danych. Mogą je później wykorzystać. Internet poza tym może uzależnić. Gry komputerowe również. Nie warto. Wyjdź na dwór każdego dnia i spotkaj się ze znajomymi w realu.        

Bezpieczne wakacje 2017 / Czytaj więcej...

środa, 24, maj 2017 07:00

Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r., przypada Dzień Samorządu Terytorialnego. Święto to zapoczątkowała podjęta przez Sejm 29 czerwca 2000 r. uchwała na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. W uchwale tej Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa. O samorządzie terytorialnym mówi przede wszystkim rozdział VII Konstytucji RP. Od 1 stycznia 1999 r. są trzy szczeble samorządu terytorialnego: 1. gminy, 2. powiaty, 3. samorządy województw. Zgodnie z danymi Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji według stanu na 1 stycznia 2015 r., Polska dzieli się na 16 województw, 314 powiatów i 2478 gmin. Wśród tych ostatnich są 304 gminy miejskie, w tym 66 miast na prawach powiatu - tzw. „powiatów grodzkich”, 611 miejsko-wiejskich oraz 1563 wiejskie.

Dzień Samorządu Terytorialnego / Czytaj więcej...

poniedziałek, 15, maj 2017 07:56

Festyn charytatywny dla Kacperka

Zapraszamy do udziału w festynie! Podczas imprezy na rzecz Kacperka odbędą się liczne kiermasze, koncerty i pokazy. Cały dochód zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację chłopca. Ta impreza odbędzie się już w sobotę 20 maja 2017 r. na terenie boiska Zespołu Szkół w Pankach. Jej organizatorem jest Zespół Szkół w Pankach. Organizatorzy zapraszają wszystkich ludzi dobrej woli, festyn rozpocznie się o godzinie 14.00.

Festyn charytatywny dla Kacperka / Czytaj więcej...

poniedziałek, 15, maj 2017 07:30

Nabór Wykonawców PONE Etap I w Gminie Panki

Urząd Gminy w Panki ogłasza nabór firm wykonawczych, które chcą wykonywać prace w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki PONE Etap I. Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych czyli wymiany kotłów starych na nowe na paliwo stałe, które będą spełniać wymagania 5 klasy, docieplenia ścian, wymiany okien oraz drzwi zewnętrznych w ramach realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Panki.”   Firmy zainteresowane zapraszamy do składania kompletnych ofert w sekretariacie Urzędu Gminy Panki w pok. 15, z zaznaczeniem na kopercie - "Oferta na PONE I - Panki", z dopiskiem "nie otwierać".   Uprzejmie prosimy o składanie tylko i wyłącznie kompletnych ofert zgodnie z załącznikiem.   http://www.bip.panki.pl/index.php?idg=13&id=714&x=2

Nabór Wykonawców PONE Etap I w Gminie Panki / Czytaj więcej...

czwartek, 11, maj 2017 07:02

Piknik z okazji Dnia Dziecka po raz siódmy!

Piknik z okazji Dnia Dziecka zbliża się wielkimi krokami! Już w niedzielę, 11 czerwca  2017 r., Stowarzyszenie PANKI oraz GMINA PANKI, Gminny Ośrodek Kultury w Pankach, a także szkoły z terenu naszej gminy, które współorganizują to wydarzenie, zapraszają serdecznie wszystkich – dzieci i dorosłych na Piknik z okazji Dnia Dziecka. Piknik został zorganizowany po raz pierwszy w 2011 roku.  Przygotowane będą konkursy, w których można wygrać cenne nagrody. Dla najmłodszych zaplanowano: zabawy z animatorem, watę cukrową, malowanie twarzy, warsztaty plastyczne, spotkanie ze Sznupkiem – maskotką Śląskiej Policji, zajęcia taneczne, fotografa, konkursy z nagrodami, loterię fantową, a także program artystyczny najmłodszych solistów z naszej gminy. W 2017 roku już po raz siódmy Gmina Panki będzie współorganizatorem Pikniku z okazji Dnia Dziecka. Impreza odbędzie się na terenie wokół Hali Sportowej w Pankach. Dla lubiących rywalizację znajdą się konkurencje sportowo-rekreacyjne oraz warsztaty taneczne i plastyczne. Mam nadzieję, że piknik przyciągnie dzieci z całej gminy wywołując wiele uśmiechu i radości, zarówno wśród najmłodszych, jak i rodziców.   Jeśli nie uczestniczyliście jeszcze nigdy w tym odbywającym się już niemal od 7 lat wydarzeniu, to wiedzcie, że nie tylko warto, ale wręcz trzeba tam być! Piknik przyciąga obecnie kilkaset osób. Przez cały dzień organizatorzy będą oferować liczne atrakcje nie tylko dla najmłodszych, ale też dla starszych dzieci oraz dorosłych w każdym wieku.       Serdecznie zapraszam! Wójt Gminy Panki - Bogdan Praski -  

Piknik z okazji Dnia Dziecka po raz siódmy! / Czytaj więcej...

wtorek, 09, maj 2017 10:20

Gmina Panki zaprasza na prezentację: DOSTAWCÓW I WYKONAWCÓW: KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE ORAZ WYKONAWCÓW DOCIEPLEŃ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Gmina Panki zaprasza na prezentację: DOSTAWCÓW I WYKONAWCÓW: KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE  ORAZ WYKONAWCÓW DOCIEPLEŃ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH, w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki 27 maj 2017 r. (sobota) 12.00 – 16.00 Hala Sportowa ul. Ogrodowa 11 42-140 Panki Ponadto informujemy, że odbędzie się również szkolenie informacyjne dla Mieszkańców o godzinie 14.00. Udział w wystawie jest bezpłatny! Serdecznie zapraszamy. Wójt Gminy Panki - Bogdan Praski-  

Gmina Panki zaprasza na prezentację: DOSTAWCÓW I WYKONAWCÓW: KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE ORAZ WYKONAWCÓW DOCIEPLEŃ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH / Czytaj więcej...

wtorek, 09, maj 2017 10:09

Punkt Obsługi Klienta PONE na terenie Gminy Panki

Gmina Panki informuje, iż od dnia 10 maja 2017 roku (środa) uruchomiony zostanie Punkt Obsługi Klienta w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Punkt Obsługi Klienta czynny będzie w każdą środę od godziny 8:00 do godziny 13:00  w siedzibie Urzędu Gminy w Pankach przy ul. Tysiąclecia 5 w pok. 19 w Sali Ślubów.                

Punkt Obsługi Klienta PONE na terenie Gminy Panki / Czytaj więcej...

Ostatnio dodane aktualności

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 14-31.07.2017 2017-07-13 06:19:19

W dniach od 14 do 31 lipca 2017 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R) Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez: samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

„Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2017/2018 2017-07-12 10:28:00

Rodzice niepełnosprawnych uczniów mogą już składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Co ważne, pomoc udzielana jest niezależnie od osiąganego dochodu, a uzyskać można nawet 445 zł. Program kierowany jest do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Mogą z niego skorzystać osoby słabowidzące, niesłyszące i słabosłyszące, a także dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Na pomoc mogą też liczyć zmagający się z niepełnosprawnością ruchową, jak i również osoby z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. By zakwalifikować się do wspomnianego programu należy spełniać jeszcze jeden warunek. A mianowicie, w nadchodzącym roku szkolnym, uczęszczać do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego. Suma dofinansowania jaką można otrzymać, uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i waha się w przedziale pomiędzy 175 zł, a 445 zł. Pomoc w ramach programu udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka. Może go złożyć także sam uczeń (pod warunkiem, że jest pełnoletni), a także jego nauczyciel lub pracownik socjalny. Wniosek, który można pobrać tutaj, naledło: href="http://wpankach.pl/nawet-kilkaset-zlotych-moga-otrzymac-rodzice-na-zakup-podrecznikow-dla-swych-dzieci/">http://wpankach.pl…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

VIII AlterFest PANKOWISKO 2017 2017-07-05 09:26:21

Już wiadomo na pewno, że 12 sierpnia 2017 r.  odbędzie się kolejne PANKOWISKO, odliczanie trwa!   Szczegóły już wkrótce!   Zapraszamy do czynnego udziału, namawianiu na imprezę znajomych, a wszystkich, którzy mają taką możliwość o wsparcie finansowe i organizacyjne dla najbliższej imprezy.          …

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

IX Powiatowy Przegląd Piosenek i Przyśpiewek Ludowych Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich 2017-07-04 07:56:59

Wiele smakowitych degustacji będzie czekać na odwiedzających IX Powiatowy Przegląd Piosenek i Przyśpiewek Ludowych Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Kłobuckiego. Przegląd odbędzie się 8 lipca /sobotę/ w Pankach, przy ul. Ogrodowej 11 na terenie Hali Sportowej od godz. 16:00. Głównym celem przeglądu będzie prezentacja i promocja produktów lokalnych i tradycyjnych, walorów kuchni regionalnej oraz aktywizacja społeczności lokalnej. W tegorocznym przeglądzie zaprezentują się: 1. KGW Zajączki, 2. KGW Czeremcha, 3. KGW Złochowiczanki, 4. KGW Łobodnianki, 5. KGW Rębielanki i zespół Jutrzenka, 6. KGW Grodzianki, 7. KGW Łęgowianki, 8. KGW Ferajna, 9. KGW Szarlejka, 10. KGW Lawenda, 11. KGW Kuleje, 12. KGW Antonów/Kuźnica Nowa Koniczynki, 13. KGW Jarzębina, 14. KGW Kleśniczanki, 15. KGW Zamłynianki, 16. KGW Wręczynki. Podczas tegorocznej imprezy oprócz tego, że będzie można zakosztować bogactwa potraw regionalnych i wypieków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, będzie mógł posłuchać ludowych przyśpiewek i zobaczyć pokaz rękodzieła artystycznego KGW. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich wraz z organizatorami zapraszają na to wydarzenie, zarówno przedstawicieli z naszego powiatu i gmin w niego wchodzących, jak i mieszkańców.…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Arkadiusz Parkitny z Konieczek zwycięzcą Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" 2017-06-08 17:00:49

Zwycięzcą regionalnego, częstochowskiego etapu XV Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" został Arkadiusz Parkitny z Konieczek w powiecie kłobuckim.

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 2017-06-08 07:48:56

W najbliższy poniedziałek, 12 czerwca, odbędzie się w Pankach posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Konferencja rozpocznie się w godzinach porannych w miejscowej restauracji Athena. est największą regionalną organizacją samorządową w kraju. Powstał ponad 25 lat temu. Obecnie zrzesza 132 jednostki samorządu terytorialnego, w tym wszystkie miasta na prawach powiatu, a swoim zasięgiem obejmuje teren zamieszkały przez ponad 4 mln osób. Główną misją ŚZGiP jest praca na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim, a inspirowane inicjatywy mają na celu rozwój regionu poprzez integrowanie śląskich samorządów oraz wspieranie i promocję lokalnej samorządności. Zrzeszenie kształtuje wspólną politykę, lobbuje i reprezentuje interesy samorządów lokalnych oraz działa na rzecz rozwoju gospodarczego gmin i powiatów. Poprzez informowanie, profesjonalne szkolenia i doradztwo w dziedzinie polityk i programów europejskich organizacja dąży do upowszechniania modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania. ⁃ Bardzo mnie cieszy to, że nasza gmina będzie gospodarzem tego prestiżowego wydarzenia. Związek jest swoistą platformą wymiany doświadczeń. Zadania, wyzwania i problemy wszędzie są podobne. Bezpośrednie rozmowy z kolegami samorządowcami zawsze pomagają, a czasami inspirują wdrożenie dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań na naszym lokalnym gruncie – komentuje wójt Bogdan Praski. Główną tematyką najbliższego spotkania będą kwestie dotyczące rozstrzygnięć nadzoru prawnego oraz nadzoru urbanistycznego wojewody nad aktami prawnymi podejmowanymi przez organy samorządu, zwłaszcza w małych i średnich gminach. Omawiane będą także bieżące kwestie istotne z punktu widzenia gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W programie konferencji przewidziane są wystąpienia m. in. Wojciecha Saługi, marszałka województwa śląskiego oraz Jarosława Wieczorka, wojewody śląskiego. Źródło: http://wpankach.pl/wojewodzcy-decyd…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Bezpieczne wakacje 2017 2017-06-05 08:48:00

Rok szkolny 2016/2017 właśnie dobiega końca. Przed nami dwumiesięczny okres wakacji. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej gminy będzie to długo wyczekiwany, ale zasłużony odpoczynek po ciężkiej pracy. Na czas wakacji życzymy wszystkim uczniom, pracownikom pedagogicznym oraz administracyjno-obsługowym przede wszystkim zdrowia i odpoczynku, a także chwili wytchnienia. Niech te dni będą dla Was czasem regeneracji sił i spokojnego oczekiwania na nowy rok szkolny 2017/2018. „Wakacje, znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów…”/kabaret OTTO/. Lato na wsi może być naprawdę fascynujące. Te dwa miesiące można spędzić aktywnie i kreatywnie. Wakacje mają być beztroskie i wesołe. Pamiętajmy jednak, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, więc na pewno nie zaszkodzi przypomnieć sobie pewne zasady. Zresztą, zawsze będą przydatne, nie tylko w wakacje. Łap kilka wskazówek dotyczących bezpiecznych wakacji.   Zabawy na dworze / na podwórku Wiele wyp5 %) zdarza się niestety tuż poDziecko może wybawić się i spędzić aktywnie czas, ale może również dojść tam do wypadku. Naucz dziecko jak powinno korzystać z zabawek. Przykład? Nie podchodź pod huśtawkę, na której ktoś się buja. Zjeżdżaj ze zjeżdżali poprawnie – w siadzie prostym. Pierwszym odruchem dziecka, jeśli mu np. wyleci piłka na ulicę, jest jej szybkie złapanie. I bach! Dziecko jest małe, wleci niepostrzeżenie na ulicę i może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Staraj patrzeć się pod nogi i nie rób głupich rzeczy – wspinaczki, czy skoki w niedozwolonych miejscach są kuszące, ale pamiętaj o swoim bezpieczeństwie.   Jazda na rowerze Co prawda jest coraz więcej ścieżek rowerowych, ale niestety dochodzi do w A sprawcą też mziecko. Często nie przestrzegają one zasady pierwszeństwa pojazdu. Przypomnij dziecku podstawowe przepisy drogowe – Rower, ale najpść z roweru na skrzyżowaniu lściu dla pieszych.   Wypadki drogowe Zdarza się, że dziecko jako pieszy wychodzi niepostrzeżenie i znienacka na drogę. Potrafi przerzez jezdnię i ić w niedozwolonym miejscu. Dzieciaki są małe, często ledwo co je widać zza kierownicy. Dziecko powinno wiedzieć, że jest małe i mieć tego świadomość, że nie wszyscy je zobaczą na drodze. Jeżeli to możliwe koniecznie poruszaj się po chodnikach, jeśli go nie ma, to przypomnę, że poruszamy się wtedy po lewej stronie drogi. Przechodzimy w wyznaczonych miejscach na drugą stronę – przejście dla pieszych (pasy/zebra).   Odblaski Odblasków nigdy dość, chociaż mały element daj swojemu dziecku. Dzięki temu będzie bardziej widoczne i bezpieczne. Jest teraz dużo takentów i są w modzie. Są na koszulkach, możesz kupić specjalne opaski odblaskowe, kurtki, breloczki, buty itp.   Podróż samochodem Dzieci powinny wsiadać i wysiadać z prawej strony auta, będą wtedy na pewno bardziej bezpieczne. Bezwzględnie należy zapinać pasy bezpieczezieci do lat 12 i p0 cm wzrostu, mają siedzieć w fotelikach. Rodzice i opiekunowie – pod żadnym pozorem nie zostawiajcie swoich dzieci w samochodzie i to do tego zamkniętym na cztery spusty, bez dopływu powietrza.   Podróż komunikacją miejską Poruszając się środkami komunikacji miejskiej trzeba zapamiętać, by: Wsiadać i wysiadać na przystankach. Przepuścić wysiadających. Dopieroć przodem do drzwi po prziu wysiadających. Jeśli dziecko stoi, to musi trzymać się np. uchwytu – autobus, czy tramwaj mogą gwałtownie hamować lub po prostu podczas jazdy również można upaść, np. wchodząc w zakręt.   Używki Wakacje to często pierwszy kontakt z używkami. Alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze…sporo tego. Miej swój własny rozum i odmów, jeśli ktoś Ciebie częstuje. Używki poza tym są niemodne i nie dają nio. Nie nieznajomych niczego, cukierek nie musi być zwykłym cukierkiem, tylko czymś dla Ciebie niebezpiecznym. Dbaj o siebie!   Internet Nie ufaj nieznajomym, nie dawaj im swoich danych. Mogą je później wykorzystać. Internet poza tym może uzależnić. Gry komputerowe również. Nie warto. Wyjdź na dwór każdego dnia i spotkaj się ze znajomymi w realu. …

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska
Kalendarium wydarzeń

 

Przydatne linki