wtorek, 17, styczeń 2017 18:28

Gmina Panki liderem rankingów w regionie

Podstawą rankingu, opracowywanego pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, jest szesnaście wskaźników. Obejmują one takie obszary rozwoju jak gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Pod uwagę brane są między innymi wydatki na projekty inwestycyjne w przeliczeniu na mieszkańca, czy liczba osób pracujących, w tym przypadku, na tysiąc mieszkańców. Istotną rolę odgrywa również liczba podmiotów gospodarczych, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. Ranking budowany jest na podstawie niezależnych danych zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny i Bank Danych Lokalnych. Jest to tym samym najbardziej obiektywny ranking w Polsce. O jego prestiżu świadczy chociażby fakt, że wyniki prezentowane są w parlamencie podczas specjalnej sejmowej konferencji. Zdaniem wielu badaczy i ekspertów, to najbardziej miarodajny wskaźnik aktualnego rozwoju gmin. Ranking sporządzany jest oddzielnie dla miast na prawach powiatu, gmin miejsko-wiejskich oraz tych typowo wiejskich. Na ponad 1,5 tys. gmin wiejskich w całym kraju, Panki sklasyfikowane zostały na 195 miejscu. To najlepsza pozycja pośród gmin powiatu kłobuckiego, a piąta w całym regionie częstochowskim. Sąsiadująca z Pankami Wręczyca Wielka znalazła się na 626 miejscu, Lipie – 503, Popów – 522, Przystajń – 556, Opatów – 654, a Miedźno – 913. – Od lat zajmujemy stabilną pozycję w tym zestawieniu, stale najwyższą spośród gmin powiatu kłobuckiego. To taka mała nagroda, od uznanych i niezależnych ekspertów, za naszą pracę dla mieszkańców – komentuje wójt Bogdan Praski. Gminę bardzo wysoko sklasyfikowano szczególnie w obszarach dotyczących liczby osób pracujących w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. To aż 43 pozycja w kraju. Równie imponujący jest odsetek dochodów własnych w budżecie gminy. Bardzo dobry był również wskaźnik migracji. W gminie osiedla się coraz więcej nowych osób. Gorzej natomiast Panki wypadają w zakresie dostępności odsetek mieszkańców objętych usługami wodociągowymi i kanalizacją. – Mamy zamiar znacząco poprawić tę pozycję w kolejnym zestawieniu – deklaruje Elżbieta Wachowska, skarbnik gminy. – W minionym roku zrealizowaliśmy bardzo dużo inwestycji, a bieżący zapowiada się jeszcze okazalej, gdyż w budżecie przeznaczyliśmy na ten cel ponad 11 mln złotych. Rok 2017 to rok inwestycji w ochronę środowiska w gminie. Między innymi w kanalizację sanitarną w Praszczykach, Kałmukach, a w Pacanowie również w wodociąg – podkreśla. Przy okazji tych robót przebudowane zostaną również odcinki dróg. Panki są także liderem projektu zwiększenia produkcji energii odnawialnej poprzez montaż instalacji solarnych. Wartość tego zadania to aż 4,4 mln zł. Gmina pozyskała na ten cel 3,8 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej.   Źródło: http://wpankach.pl/gmina-panki-liderem-rankingow-w-regionie/

Gmina Panki liderem rankingów w regionie / Czytaj więcej...

poniedziałek, 16, styczeń 2017 15:00

PROJEKT Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Roczny program współpracy musi być przyjęty przez organ stanowiący każdej jednostki samorządu terytorialnego: radę gminy (miasta), radę powiatu, sejmik wojewódzki. Oznacza to, że w każdym z 2478 miast i gmin, w każdym z 314 powiatów oraz w każdym z 16 województw powinien co roku powstać, być skonsultowany z organizacjami oraz uchwalony program współpracy z organizacjami pozarządowymi. W przypadku braku programu, wnioski o jego uchwalenie należy składać zarówno do organu stanowiącego – na ręce przewodniczącego rady lub stosownej komisji oraz do organu wykonawczego – wójta, burmistrza, prezydenta, zarządu powiatu, województwa, który powinien przygotować na posiedzenie rady stosowny projekt. Nie są natomiast obligatoryjne wieloletnie programy współpracy przyjmowane przez władze samorządowe. Stanowią one raczej objaw strategicznego myślenia o kooperacji z sektorem pozarządowym. Ustawa sankcjonuje możliwość ich uchwalania, ale w kategoriach uprawnienia, a nie obowiązku. Program współpracy musi przyjąć po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - także organ administracji rządowej. PROJEKT Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 pod linkiem:   http://www.bip.panki.pl/upload/20170116150639u7uxahrf9gmk.pdf

PROJEKT Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 / Czytaj więcej...

czwartek, 12, styczeń 2017 10:52

Zimowy pejzaż w gminie Panki

Ci dla których zima jest tylko wtedy jak na termometrach widnieją ujemne, dwucyfrowe temperatury i jest dużo śniegu powinni być w najbliższych dniach usatysfakcjonowani, mroźne powietrze przyniosło  nam prawdziwą zimową aurę. Pamiętajmy jednak, że w przypadku chodników przylegających bezpośrednio do prywatnych posesji, obowiązek odśnieżania i posypania nawierzchni solą czy piaskiem spoczywa na właścicielu danej nieruchomości. W czasie mrozów i śnieżyc warto też pamiętać o potrzebujących.  O bezdomnych, wymagających pomocy, można informować Zespół ds. Pomocy Osobom Bezdomnym, Straż Miejską i Policję.   [fot. W obiektywie KSW FOTO Krzysztof Świtalski]. Zapraszamy do obejrzenia: https://www.facebook.com/KSWFOTO/photos/ms.c.eJxNkNmNw1AMAzsKdB~;9N7aJCNP7ZwzmUaRVJ723JVatdj4K8P2  

Zimowy pejzaż w gminie Panki / Czytaj więcej...

czwartek, 12, styczeń 2017 07:26

Informacja o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

Otwarty konkurs ofert to określony ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 13) sposób na wybranie organizacji, które otrzymają od władz publicznych dotacje na realizację zadań. Konkurs musi być ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) – właściwym dla danego urzędu, na stronie internetowej urzędu ogłaszającego konkurs oraz na tablicy ogłoszeń (w urzędzie). Ogłoszenie o konkursie może się ukazać także w prasie (lokalnej lub regionalnej), ale nie jest to obowiązkowe. Ogłoszenie o konkursie musi być opublikowane, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem (od daty opublikowania ostatniego ogłoszenia), tak by dać organizacjom czas na zapoznanie się z warunkami oraz wypełnienie i złożenie wniosków. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać określenie rodzaju zadania, które ma być dotowane oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na dotację. Ogłoszenie powinno zawierać również informacje dotyczące samego przeprowadzenia konkursu: termin składania ofert, którego nie można przekroczyć, zasady przyznawania dotacji, terminy, tryb i kryteria wyboru ofert. Dość często konkursy są organizowane w taki sposób, że dotacje może uzyskać wiele organizacji. W takim wypadku sama informacja o kwocie przewidzianej na realizację zadania niewiele powie organizacji, gdyż środki te mają być podzielone na wiele podmiotów. Stąd, aby organizacje mogły sobie uświadomić, jakie zadania i w jakich kwotach były do tej pory finansowane, w ogłoszeniu podaje się informacje na ten temat z bieżącego oraz poprzedniego roku. Oferta, którą składają organizacje w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie musi zawierać w szczególności: szczegółowy opis zadania publicznego proponowanego do realizacji; termin i miejsce realizacji zadania publicznego; kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego; informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej, składającej ofertę, informację o posiadanych przez organizację zasobach rzeczowych i kadrowych (czyli jakim sprzętem dysponuje, ilu ma pracowników, współpracowników lub wolontariuszy, którzy będą zaangażowani w realizację zadania), zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł; deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego. Oferta musi zostać złożona na właściwym wzorze. Wzór oferty określa rozporządzenie ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego (czyli Ministra Pracy i Polityki Społecznej). BIP UG PANKI http://www.bip.panki.pl/upload/201701121023178hi7m0eygor1.5

Informacja o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych / Czytaj więcej...

środa, 11, styczeń 2017 09:49

Bezpieczne ferie 2017

Za tydzień dzieci z województwa śląskiego rozpoczną zimowy wypoczynek. Dla najmłodszych to czas relaksu i zabawy – dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, okres wzmożonej pracy. Dlatego od najbliższego piątku (13 stycznia) z inicjatywy wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka rusza akcja „Bezpieczne ferie 2017”, której celem jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.  Do 27 lutego służby oraz inspekcje będą prowadzić wzmożone kontrole, a także sprawdzać miejsca zorganizowanego wypoczynku. O przygotowaniach do akcji „Bezpieczne ferie 2017” dyskutowali dziś w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przedstawiciele służb i inspekcji, m.in. straży pożarnej i granicznej, policji, Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, Kuratorium Oświaty, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Polityki Społecznej ŚUW, a także Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grup: Jurajskiej i Beskidzkiej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Służby monitorować będą wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. W ramach podjętych działań odbędą się m.in. kontrole sprawności technicznej autokarów, wzmożone patrole narciarskie, przeprowadzenie kwalifikacji obiektów wypoczynkowych, w tym szczególnie pod względem ich stanu technicznego oraz sanitarno-higienicznego. Funkcjonariusze monitorować będą również sprzedaż i spożywanie napojów alkoholowych, szczególnie w miejscach zabaw i dyskotekach. Służby prowadzić też będą szeroką działalność informacyjno-edukacyjną oraz profilaktyczną na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Podczas spotkania ratownicy górscy zwracali uwagę na bezpieczeństwo na stokach. Od początku grudnia zanotowano 300 wypadków narciarskich i około 40 wypadków górskich. GOPR-owcy apelują, aby przed wejściem na stok zapoznać się z regulaminem stacji narciarskiej i przestrzegać  jego zapisów. Przypomnieli też o aplikacji „Ratunek”, która w trakcie zgłoszenia wypadku przez osobę potrzebującą pomocy podaje jej dokładną lokalizację (do 3 m). Dzięki zastosowaniu aplikacji „Ratunek”, ratownicy wiedzą gdzie udać się z pomocą. Jak podało Kuratorium Oświaty w Katowicach do tej pory w naszym regionie wypoczynek zgłosiło 955 organizatorów dla około 16 tys. dzieci i młodzieży. Tegoroczne ferie zimowe w województwie śląskim trwać będą od 16 do 29 stycznia.     Źródło: http://www.katowice.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci_urzedu/st:1/idn:6335.html

Bezpieczne ferie 2017 / Czytaj więcej...

wtorek, 10, styczeń 2017 12:08

Bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. organizuje w dniu 16.01.2017 roku w Urzędzie Miejskim w Kłobucku bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej”. Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich, w szczególności zainteresowanych uzyskaniem dotacji z działania 3.2 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.   Tematyka spotkania: Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dla przedsiębiorców. Aktualne możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności gospodarczej (m.in.: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Omówienie działania 3.2 RPO WSL, w tym: kwalifikowalność wydatków, kryteria wyboru projektów, Lokalny System Informatyczny.   Termin i miejsce spotkania: Termin spotkania: 16 stycznia 2017 r. Rejestracja w godzinach: 9.30-10.00. Godz. spotkania: 10.00 – 13.00. Miejsce: Urząd Miejski w Kłobucku, Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, Sala Sesyjna. Zasady rekrutacji: Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: \n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Kontakt: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie, tel.: 34/3605687, 34/3245075; e-mail: \n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju. Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wysłanie maila na adres: \n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.        

Bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej” / Czytaj więcej...

czwartek, 05, styczeń 2017 12:18

Realizacja programu Rodzina 500+ w gminie Panki w 2016 r.

Wprowadzony w kwietniu br. rządowy program Rodzina 500+, ma na celu wsparcie rodzin wychowujących dzieci, poprzez wypłatę comiesięcznego świadczenia wychowawczego w wysokości przewidzianej w ustawie. W gminie Panki z tej formy wsparcia w minionym roku skorzystało blisko 497 dzieci do ukończenia 18 roku życia, tj. 342 rodziny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach przyjął blisko 406 wniosków, z tego 19 wniosków wysłane do ROPS. Na bieżąco wydawane są decyzje administracyjne, gdzie brana jest pod uwagę kolejność wpływu wniosków. Natomiast kwota, jaką wypłacono w ramach programu w 2016 r. to 2.245.482,00 zł. Ponadto informujemy, iż świadczenia 500+ nie można zająć na poczet długów bądź spraw związanych z postępowaniem komorniczym, gdyż jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W budżecie na 2017 rok na wypłatę świadczenia 500+ uwzględniono kwotę 2.769.486.00 zł.    

Realizacja programu Rodzina 500+ w gminie Panki w 2016 r. / Czytaj więcej...

wtorek, 03, styczeń 2017 19:50

Informacja o niebezpiecznej pogodzie

UWAGA: z prognoz pogodowych wynika,że po intensywnych opadach śniegu, zamieciach i zawiejach śnieżnych w dniach 3 i 4 stycznia 2017 r., od dnia 5 stycznia 2017 r. (czwartek) należy spodziewać się spadku temperatury powietrza do-15 st. C. Uwaga na silny wiatr i zamiecie śnieżne! IMGW ostrzega przed wystąpieniem w województwie śląskim silnego wiatru, który powodować może zawieje i zamiecie śnieżne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pogodowe dotyczące silnego wiatru i opadów śniegu, które mają wystąpić dzisiaj od godziny 20, do jutra rana. Obfite opady śniegu, w połączeniu z wiatrem o średniej prędkości 25-30 km/h (w porywach do 80 km/h) wywołać mogą zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzegamy więc przed trudnymi warunkami na drodze!

Informacja o niebezpiecznej pogodzie / Czytaj więcej...

wtorek, 03, styczeń 2017 11:38

Informacja dla mieszkańców dot. artykułu "Gmina wydaje 60 tys. zł miesięcznie na prąd!"

Niezgodne z prawdą jest twierdzenie Pawła Gąsiorskiego, autora publikacji "Gmina wydaje 60 tys. zł miesięcznie na prąd!", jakoby gmina wydawała kwotę ponad 60 tys. miesięcznie za energię elektryczną w roku 2017. Autor publikacji zestawił wyniki dwóch rozstrzygnięć przetargów na zakup energii elektrycznej w 2017 roku, a zsumowaną kwotę podzielił przez ilość miesięcy w roku kalendarzowym 2017, co dało mu podnoszoną w publikacji kwotę 60 tys. zł. Autor nie zaznaczył w publikacji, że pierwszy z przetargów na zakup energii dotyczy gmin Przystajń i Panki oraz ich jednostek organizacyjnych, a także Związku Międzygminnego Przystajń-Panki ds. Ochrony Wód. Drugi z przetargów odnosi się do zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych dla gmin Przystajń i Panki. Autor tekstu, Paweł Gąsiorski, miał dostęp do materiałów źródłowych w postaci rozstrzygnięć przetargów. Pominięcie tych informacji i odnoszenie kwot zakupu energii tylko do gminy Panki oraz zilustrowanie tekstu zdjęciem wójta gminy nosi znamiona celowego działania, która ma u odbiorcy tekstu wytworzyć niekorzystny wizerunek wójta gminy, jako osoby niegospodarnej. To już kolejna nierzetelna, zmanipulowana i nie mająca nic wspólnego z prawdą publikacja. Paweł Gąsiorski uporczywie odmawia publikowania sprostowań to wytworzonych przez siebie sensacji, gwałcąc tym samym przepisy Ustawy Prawo prasowe. W świetle powyższego, nie pozostawia Urzędowi Gminy Panki wyboru i zmusza do skierowania sprawy na drogę sądową.       Wójt Gminy Panki - Bogdan Praski -

Informacja dla mieszkańców dot. artykułu "Gmina wydaje 60 tys. zł miesięcznie na prąd!" / Czytaj więcej...

poniedziałek, 19, grudzień 2016 07:49

Kwartalnik informacyjno-promocyjny RIT 3/2016

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy informuje o nowym kwartalniku informacyjno-promocyjnym Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 4/2016. Kwartalnik można pobrać ze strony internetowej: http://fe.czestochowa.pl/page/4552,1-aktualnosci.html?id=8275  

Kwartalnik informacyjno-promocyjny RIT 3/2016 / Czytaj więcej...

czwartek, 15, grudzień 2016 06:59

Świątecznie w Pankach

Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia w Pankach będą wyjątkowe. Po raz pierwszy organizowana jest Regionalna Wystawa Stołów Bożonarodzeniowych. Na bożonarodzeniowe spotkanie, które odbędzie się 16 grudnia br. (od godz. 15.00) na Hali Sportowej w Pankach zapraszają Wójt Gminy Panki Bogdan Praski wraz z pracownikami Urzędu Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy Panki Urszula Bujak wraz z Radnymi Rady Gminy oraz Proboszcz Parafii pw. Św. Rodziny ks. Eugeniusz Sikorski. Świąteczny jarmark to doskonała okazja do świątecznych zakupów na stoiskach z ozdobami świątecznymi, stroikami, kartkami świątecznymi, pierniczkami, ciastami, miodami oraz nalewkami, pieczywem i wędlinami. Podczas spotkania serwowane będą tradycyjne potrawy. W magiczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia wprowadzą nas najpiękniejsze polskie kolędy w wykonaniu dzieci i młodzieży. Jarmark Świąteczny w Gminie Panki to niezwykłe wydarzenie w roku. Jego wyjątkowość tkwi przede wszystkim w tradycji i niezwykłej atmosferze, która wszystkim się udziela. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!  

Świątecznie w Pankach / Czytaj więcej...

środa, 07, grudzień 2016 07:30

św. Mikołaj z wizytą u przedszkolaków

Wójt Bogdan Praski odwiedził wczoraj dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Panki. Przyprowadził ze sobą wyczekiwanego gościa – św. Mikołaja, który przyniósł maluchom worek podarków. Dzieci już od samego rana nasłuchiwały mikołajowych dzwoneczków. Św. Mikołaj rozmawiał z dziećmi i słuchał świątecznych piosenek, po czym obdarował je prezentami. Św. Mikołaj wraz z Panem Wójtem życzą wszystkim dzieciom, ich rodzicom i pozostałym mieszkańcom naszej Gminy pięknych, rodzinnych i roziskrzonych śniegiem Świąt Bożego Narodzenia oraz samych radosnych, spełniających marzenia dni w zbliżającym się 2016 roku.

św. Mikołaj z wizytą u przedszkolaków / Czytaj więcej...

Ostatnio dodane aktualności

Gmina Panki liderem rankingów w regionie 2017-01-17 18:28:00

Podstawą rankingu, opracowywanego pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, jest szesnaście wskaźników. Obejmują one takie obszary rozwoju jak gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Pod uwagę brane są między innymi wydatki na projekty inwestycyjne w przeliczeniu na mieszkańca, czy liczba osób pracujących, w tym przypadku, na tysiąc mieszkańców. Istotną rolę odgrywa również liczba podmiotów gospodarczych, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. Ranking budowany jest na podstawie niezależnych danych zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny i Bank Danych Lokalnych. Jest to tym samym najbardziej obiektywny ranking w Polsce. O jego prestiżu świadczy chociażby fakt, że wyniki prezentowane są w parlamencie podczas specjalnej sejmowej konferencji. Zdaniem wielu badaczy i ekspertów, to najbardziej miarodajny wskaźnik aktualnego rozwoju gmin. Ranking sporządzany jest oddzielnie dla miast na prawach powiatu, gmin miejsko-wiejskich oraz tych typowo wiejskich. Na ponad 1,5 tys. gmin wiejskich w całym kraju, Panki sklasyfikowane zostały na 195 miejscu. To najlepsza pozycja pośród gmin powiatu kłobuckiego, a piąta w całym regionie częstochowskim. Sąsiadująca z Pankami Wręczyca Wielka znalazła się na 626 miejscu, Lipie – 503, Popów – 522, Przystajń – 556, Opatów – 654, a Miedźno – 913. – Od lat zajmujemy stabilną pozycję w tym zestawieniu, stale najwyższą spośród gmin powiatu kłobuckiego. To taka mała nagroda, od uznanych i niezależnych ekspertów, za naszą pracę dla mieszkańców – komentuje wójt Bogdan Praski. Gminę bardzo wysoko sklasyfikowano szczególnie w obszarach dotyczących liczby osób pracujących w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. To aż 43 pozycja w kraju. Równie imponujący jest odsetek dochodów własnych w budżecie gminy. Bardzo dobry był również wskaźnik migracji. W gminie osiedla się coraz więcej nowych osób. Gorzej natomiast Panki wypadają w zakresie dostępności odsetek mieszkańców objętych usługami wodociągowymi i kanalizacją. – Mamy zamiar znacząco poprawić tę pozycję w kolejnym zestawieniu – deklaruje Elżbieta Wachowska, skarbnik gminy. – W minionym roku zrealizowaliśmy bardzo dużo inwestycji, a bieżący zapowiada się jeszcze okazalej, gdyż w budżecie przeznaczyliśmy na ten cel ponad 11 mln złotych. Rok 2017 to rok inwestycji w ochronę środowiska w gminie. Między innymi w kanalizację sanitarną w Praszczykach, Kałmukach, a w Pacanowie również w wodociąg – podkreśla. Przy okazji tych robót przebudowane zostaną również odcinki dróg. Panki są także liderem projektu zwiększenia produkcji energii odnawialnej poprzez montaż instalacji solarnych. Wartość tego zadania to aż 4,4 mln zł. Gmina pozyskała na ten cel 3,8 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej.   Źródło: http://wpankach.pl/gmina-panki-liderem-rankingow-w-regionie/…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

PROJEKT Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2017-01-16 15:00:00

Roczny program współpracy musi być przyjęty przez organ stanowiący każdej jednostki samorządu terytorialnego: radę gminy (miasta), radę powiatu, sejmik wojewódzki. Oznacza to, że w każdym z 2478 miast i gmin, w każdym z 314 powiatów oraz w każdym z 16 województw powinien co roku powstać, być skonsultowany z organizacjami oraz uchwalony program współpracy z organizacjami pozarządowymi. W przypadku braku programu, wnioski o jego uchwalenie należy składać zarówno do organu stanowiącego – na ręce przewodniczącego rady lub stosownej komisji oraz do organu wykonawczego – wójta, burmistrza, prezydenta, zarządu powiatu, województwa, który powinien przygotować na posiedzenie rady stosowny projekt. Nie są natomiast obligatoryjne wieloletnie programy współpracy przyjmowane przez władze samorządowe. Stanowią one raczej objaw strategicznego myślenia o kooperacji z sektorem pozarządowym. Ustawa sankcjonuje możliwość ich uchwalania, ale w kategoriach uprawnienia, a nie obowiązku. Program współpracy musi przyjąć po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - także organ administracji rządowej. PROJEKT Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 pod linkiem:   h…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

„Własna firma szansą na pracę” 2017-01-12 13:22:08

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach działania 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dla poddziałania Dokuy rene dostępne są na stronie internetowej projerong>www.firm…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Zimowy pejzaż w gminie Panki 2017-01-12 10:52:29

Ci dla których zima jest tylko wtedy jak na termometrach widnieją ujemne, dwucyfrowe temperatury i jest dużo śniegu powinni być w najbliższych dniach usatysfakcjonowani, mroźne powietrze przyniosło  nam prawdziwą zimową aurę. Pamiętajmy jednak, że w przypadku chodników przylegających bezpośrednio do prywatnych posesji, obowiązek odśnieżania i posypania nawierzchni solą czy piaskiem spoczywa na właścicielu danej nieruchomości. W czasie mrozów i śnieżyc warto też pamiętać o potrzebujących.  O bezdomnych, wymagających pomocy, można informować Zespół ds. Pomocy Osobom Bezdomnym, Straż Miejską i Policję.   [fot.

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Spodziewana poprawa jakości powietrza 2017-01-12 10:27:36

Jutro po raz pierwszy od kilku dni, powinna znacząco poprawić się jakość powietrza w woj. śląskim. Normy zawartości pyłu zawieszonego w powietrzu nadal w wielu miejscach będą przekroczone, ale stężenia nie będą już tak duże jak dotąd - prognozują służby środowiskowe. Według danych WIOŚ, dziś przed południem najgorszym w woj. śląskim powietrzem oddychali mieszkańcy m.in. Żywca, Tychów, Dąbrowy Górniczej i Gliwic. Godzinne stężenie pyłu (nie należy utożsamiać go ze średnim stężeniem dobowym) wynosiło w tych miastach ok. 300 mikrogramów na metr sześcienny. W Rybniku, gdzie we wtorek i środę zawieszone były zajęcia w szkołach, a stężenie pyłu w szczytowym momencie na początku tygodnia przekraczało 1500 mikrogramów na m sześc., w środę zanotowano stężenie PM10 na poziomie 115 mikrogramów na m sześc. W związku z alarmem smogowym służby kryzysowe zalecają unikanie lub ograniczenie do minimum czasu przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia. Należy unikać dużych wysiłków fizycznych na otwartym powietrzu. Pył zawieszony jest szkodliwy dla zdrowia, szczególnie dla układu oddechowego. W jego skład wchodzą m.in.: siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne, jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzo(a)piren. Z powodu smogu osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegmę, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. Źródło: onet.pl Więcej: http://powie…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Informacja o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych 2017-01-12 07:26:14

Otwarty konkurs ofert to określony ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 13) sposób na wybranie organizacji, które otrzymają od władz publicznych dotacje na realizację zadań. Konkurs musi być ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) – właściwym dla danego urzędu, na stronie internetowej urzędu ogłaszającego konkurs oraz na tablicy ogłoszeń (w urzędzie). Ogłoszenie o konkursie może się ukazać także w prasie (lokalnej lub regionalnej), ale nie jest to obowiązkowe. Ogłoszenie o konkursie musi być opublikowane, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem (od daty opublikowania ostatniego ogłoszenia), tak by dać organizacjom czas na zapoznanie się z warunkami oraz wypełnienie i złożenie wniosków. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać określenie rodzaju zadania, które ma być dotowane oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na dotację. Ogłoszenie powinno zawierać również informacje dotyczące samego przeprowadzenia konkursu: termin składania ofert, którego nie można przekroczyć, zasady przyznawania dotacji, terminy, tryb i kryteria wyboru ofert. Dość często konkursy są organizowane w taki sposób, że dotacje może uzyskać wiele organizacji. W takim wypadku sama informacja o kwocie przewidzianej na realizację zadania niewiele powie organizacji, gdyż środki te mają być podzielone na wiele podmiotów. Stąd, aby organizacje mogły sobie uświadomić, jakie zadania i w jakich kwotach były do tej pory finansowane, w ogłoszeniu podaje się informacje na ten temat z bieżącego oraz poprzedniego roku. Oferta, którą składają organizacje w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie musi zawierać w szczególności: szczegółowy opis zadania publicznego proponowanego do realizacji; termin i miejsce realizacji zadania publicznego; kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego; informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej, składającej ofertę, informację o posiadanych przez organizację zasobach rzeczowych i kadrowych (czyli jakim sprzętem dysponuje, ilu ma pracowników, współpracowników lub wolontariuszy, którzy będą zaangażowani w realizację zadania), zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł; deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego. Oferta musi zostać złożona na właściwym wzorze. Wzór oferty określa rozporządzenie ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego (czyli Ministra Pracy i Polityki Społecznej). BIP UG PANKI http://www.bip.panki.pl/upload/201701121023178hi7m0eygor1.5…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Bezpieczne ferie 2017 2017-01-11 09:49:22

Za tydzień dzieci z województwa śląskiego rozpoczną zimowy wypoczynek. Dla najmłodszych to czas relaksu i zabawy – dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, okres wzmożonej pracy. Dlatego od najbliższego piątku (13 stycznia) z inicjatywy wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka rusza akcja „Bezpieczne ferie 2017”, której celem jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.  Do 27 lutego służby oraz inspekcje będą prowadzić wzmożone kontrole, a także sprawdzać miejsca zorganizowanego wypoczynku. O przygotowaniach do akcji „Bezpieczne ferie 2017” dyskutowali dziś w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przedstawiciele służb i inspekcji, m.in. straży pożarnej i granicznej, policji, Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, Kuratorium Oświaty, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Polityki Społecznej ŚUW, a także Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grup: Jurajskiej i Beskidzkiej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Służby monitorować będą wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. W ramach podjętych działań odbędą się m.in. kontrole sprawności technicznej autokarów, wzmożone patrole narciarskie, przeprowadzenie kwalifikacji obiektów wypoczynkowych, w tym szczególnie pod względem ich stanu technicznego oraz sanitarno-higienicznego. Funkcjonariusze monitorować będą również sprzedaż i spożywanie napojów alkoholowych, szczególnie w miejscach zabaw i dyskotekach. Służby prowadzić też będą szeroką działalność informacyjno-edukacyjną oraz profilaktyczną na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Podczas spotkania ratownicy górscy zwracali uwagę na bezpieczeństwo na stokach. Od początku grudnia zanotowano 300 wypadków narciarskich i około 40 wypadków górskich. GOPR-owcy apelują, aby przed wejściem na stok zapoznać się z regulaminem stacji narciarskiej i przestrzegać  jego zapisów. Przypomnieli też o aplikacji „Ratunek”, która w trakcie zgłoszenia wypadku przez osobę potrzebującą pomocy podaje jej dokładną lokalizację (do 3 m). Dzięki zastosowaniu aplikacji „Ratunek”, ratownicy wiedzą gdzie udać się z pomocą. Jak podało Kuratorium Oświaty w Katowicach do tej pory w naszym regionie wypoczynek zgłosiło 955 organizatorów dla około 16 tys. dzieci i młodzieży. Tegoroczne ferie zimowe w województwie śląskim trwać będą od 16 do 29 stycznia.     Źródło: http://www.katowice.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci_urzedu/st:1/idn:6335.html…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska
Kalendarium wydarzeń

 

Przydatne linki