wtorek, 26, lipiec 2016 12:49

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminie Panki

Zgodnie z § 11 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych publikujemy listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe.   Tabela 1. Lista szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020”   Lp. Nazwa szkoły Kwota otrzymanej dotacji 1. Zespół Szkół w Pankach 12.000,00 zł   „Narodowy Program  Rozwoju Czytelnictwa” dotyczy wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.   Szkoła, która uzyskała wsparcie finansowe jest zobowiązana: zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek; podjąć współpracę z biblioteką publiczną w celu planowania zakupu książek i  wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo; zorganizować w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów; uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami; zrealizować  co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej; dostosować organizację pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich; uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek; zapewnić 20% wkład własny na zakup książek, który powiększy kwotę jaka zostanie wydatkowana na księgozbiór. W edycji 2015/2016 do Wojewody Śląskiego wpłynęło 1.140 wniosków szkół i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa ponad 10 mln 200 tys. Przyznany dla województwa śląskiego limit środków w wys. 3.016.961 zł pozwolił na przyznanie dofinansowania 296 wnioskom szkół i bibliotek pedagogicznych. Spośród wniosków, które na ocenie merytorycznej otrzymały 7 pkt do dofinansowania zostały wybrane wnioski ocenione najwyżej (3 pkt) za „opis planowanych przez szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminie Panki / Czytaj więcej...

poniedziałek, 25, lipiec 2016 22:04

72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – Akcja „Burza”

1 sierpnia 2016 r. miną 72 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. W Polsce tego dnia o godz. 17 zatrzyma się ruch uliczny, zawyją syreny. Myśli pobiegną kolejny raz ku 63 powstańczym dniom. Przypomnijmy światu o zrywie wolności! Specjalnie na tę okazję Instytut Pamięci Narodowej przygotował trzy artykuły przypominające o akcji „Burza” oraz Powstaniu Warszawskim. Są to: Filcowa naklejka przedstawiająca symbol Polski Walczącej, którą można nakleić na ramię, czapkę, plecak etc. Trwała i odporna na warunki atmosferyczne naklejka na samochód Biało-czerwona opaska odblaskowa Akcja pod patronatem honorowym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.   Więcej informacji: http://pamiec.pl/pa/edukacja/akcje-i-obchody/ogolnopolskie/powstanie-warszawskie/16249,72-rocznica-wybuchu-Powstania-Warszawskiego-Akcja-Burza-Bitwa-o-Polske.html

72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – Akcja „Burza” / Czytaj więcej...

wtorek, 19, lipiec 2016 11:01

W sołectwie Kostrzyna-Kotary na wesoło!

W sołectwie Kostrzyna-Kotary na wesoło! W sobotę 30 lipca br., już po raz kolejny w Kostrzynie odbędzie się doroczny festyn rodzinny zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich we współpracy z radną Bożeną Skwarą oraz OSP Kostrzyna-Kotary. Organizatorzy przygotowali dla dzieci sporo atrakcji i niespodzianek. Największym powodzeniem z pewnością cieszyć się będą darmowe dla wszystkich dzieci dmuchańce, a także wielkie grillowanie. Ogromną niespodzianką dla najmłodszych będzie maskotka Śląskiej Policji – SZNUPEK. Zaplanowano również konkursy z nagrodami, a także słodki poczęstunek. Po zakończeniu części oficjalnej zapraszamy mieszkańców wsi oraz ich gości do wspólnej zabawy tanecznej z zespołem ONIX.

W sołectwie Kostrzyna-Kotary na wesoło! / Czytaj więcej...

poniedziałek, 18, lipiec 2016 14:01

List do Mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy, Gmina Panki w ostatnich latach jest bardzo aktywna na polu inwestycyjnym. Świadczą o tym kolejne zakończone, bądź dobiegające końca inwestycje w naszej gminie. Dzięki pieniądzom ze źródeł zewnętrznych oraz z budżetu gminy, samorząd może realizować zadania zarówno w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej, utrzymania dróg, oświaty i w wielu innych. W dniu 18 maja br. Rada Gminy Panki uchwaliła absolutorium dotyczące stwierdzenia prawidłowości działania finansowego i organizacyjno-prawnego jednostki w okresie minionego roku budżetowego. Istotą absolutorium jest brak zastrzeżeń do prowadzonej przeze mnie gospodarki finansowej. Zanim doszło do pozytywnej oceny mojej pracy w roku 2015 przez Radę Gminy Panki swoje stanowisko przedstawił organ kontrolny, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, której opinia była pozytywna. Jednomyślnie wykonanie budżetu oceniła również Komisja Rewizyjna Rady Gminy Panki. Dziękuję za ten akt poparcia, zrozumienia i woli współpracy – to dowód, że realizujemy wspólne cele. Dziękuję współpracownikom z Urzędu Gminy Panki, sołtysom, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcom i mieszkańcom. Zmiany, które dokonują się w naszej gminie są naszym wspólnym sukcesem, choć zdaję sobie sprawę, że tak wiele jeszcze przed nami. Na pewno jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że pewnego dnia przychodzę do pracy i mówię „zrobiliśmy już wszystko”. Zostały chodniki, oświetlenia ulic, remont dróg, dalszy rozwój naszej gminy. Będąc Wójtem mam cały czas w pamięci swój program wyborczy z 2014 roku i realizuję go na tyle, na ile jest to tylko możliwe. Staram się służyć i pomagać mieszkańcom naszej gminy najlepiej jak potrafię i to od początku mojej pracy samorządowej. W sierpniu zapraszam serdecznie na coroczne Dożynki Gminne, których program zostanie opublikowany już wkrótce. Mam nadzieję, że każdy znajdzie w tych propozycjach coś dla siebie, a razem przeżyjemy wspaniałe chwile w gronie przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Spędźmy ten czas wspólnie na dobrej zabawie, odpoczywając i ciesząc się latem.   Wójt Gminy Panki - Bogdan Praski -  

List do Mieszkańców / Czytaj więcej...

wtorek, 12, lipiec 2016 12:09

Komunikat dla Przedsiębiorców Gminy Panki

Uwaga na fałszywe dowody wpłaty za opłatę rejestracyjną na Centralny Rejestr Działalności Gospodarczej i Firm. W ostatnim czasie są przekazywane, drogą listowną do podmiotów gospodarczych, dowody wpłaty opłaty rejestracyjnej w kwocie 290 zł na rzecz CRDGiF ul. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa. Jeśli otrzymali Państwo w/w wiadomość prosimy poinformować o tym tutejszym Urząd Gminy.    

Komunikat dla Przedsiębiorców Gminy Panki / Czytaj więcej...

środa, 06, lipiec 2016 09:58

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (dalej Projekt) realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Beneficjent, Partner Wiodący) we współpracy z Partnerami na terenie całego kraju (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie). Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) wraz z Ministerstwem Gospodarki (Instytucja Pośrednicząca) oraz NFOŚiGW (Partner Wiodący) wypracowało w 2014 r. Koncepcję Projektu Doradztwa Energetycznego. Projekt wpisany został przez MIiR do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Komisja Europejska doceniła współpracę oceniając Projekt Doradztwa jako uzasadniony i dobrej jakości, co umożliwia dalszą realizację założeń Projektu.   Więcej informacji pod linkiem: https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/informacje-ogolne/

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” / Czytaj więcej...

wtorek, 05, lipiec 2016 12:10

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naborów dla działania 4.1 Odnawialne źródła energii

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu konkursów dedykowanych dla  działania 4.1. Odnawialne źródła energii w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, wydłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursów nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15, RPSL.04.01.02-IZ.01-24-027/15, RPSL.04.01.02-IZ.01-24-028/15 i RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15. Pierwotnie określony w Regulaminach naborów termin rozstrzygnięcia konkursu - czerwiec 2016 r. - ulega zmianie na wrzesień 2016 r. Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.    

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naborów dla działania 4.1 Odnawialne źródła energii / Czytaj więcej...

wtorek, 05, lipiec 2016 12:08

Przeciwdziałanie niskiej emisji - nowa oferta Funduszu dla osób fizycznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza pilotażowy Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. - Od wielu lat dostrzegamy problem niskiej emisji. Staramy się z tym negatywnym zjawiskiem walczyć – powiedział Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach. Dodał, że pilotażowy Program, który skierowany jest do osób fizycznych, uzupełni dotychczasową ofertę Funduszu. Od 2002 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jako pierwszy w kraju finansuje wdrożenie obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji. - Środki WFOŚiGW przekazywane są, za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, na modernizacje systemów grzewczych lub termomodernizacje indywidualnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie z Funduszu w formie pożyczki stanowi ok. 50-70% kosztów kwalifikowanych inwestycji – przypomniał Andrzej Pilot. W latach 2002-2015 Fundusz dofinansował Programy realizowane w 79 gminach województwa śląskiego. Zmodernizowano ponad 17 tysięcy kotłowni oraz zabudowano ponad 5,3 tysiąca instalacji solarnych. Koszt inwestycji to około 350 mln zł, a udzielone dofinansowanie wyniosło prawie 192 mln zł. W uruchamianym pilotażowym Programie Funduszu o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 11 do 22 lipca 2016 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).27 czerwca uruchomiony zostanie Punkt Konsultacyjny w siedzibie Funduszu w Katowicach, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu oraz służyć będą pomocą przy wypełnianiu wniosków. Więcej informacji na temat Programu można znaleźć na stronie internetowej: http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/aktualnosci/1914-przeciwdzialanie-niskiej-emisji-nowa-oferta-funduszu-dla-osob-fizycznych    

Przeciwdziałanie niskiej emisji - nowa oferta Funduszu dla osób fizycznych / Czytaj więcej...

piątek, 24, czerwiec 2016 07:15

Wakacyjne Panki

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci, nadeszły wyczekiwane przez dzieci letnie wakacje. Część z nich wyjedzie na obozy, kolonie, turnusy rehabilitacyjne. Jednak wiele dzieci z terenów wiejskich pozostanie w gospodarstwie swoich rodziców, mających w tym okresie szczególnie dużo pracy. Z jej sezonowym nasileniem wzrasta niestety ryzyko wypadków. Drodzy Rodzice - Rolnicy, zwracam się do Państwa z apelem o bezpieczne wakacje Waszych podopiecznych. Zatroszczcie się o stałą opiekę osoby dorosłej nad dziećmi, zwłaszcza najmłodszymi. Zorganizujecie im miejsce do zabawy, najlepiej wydzielone z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzajcie, czy w pobliżu maszyn i urządzeń rolniczych nie ma dzieci. Kontrolujcie ich kontakty ze zwierzętami gospodarskimi. Chrońcie przed środkami ochrony roślin, nawozami, paliwami, innymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, przed ukąszeniem przez kleszcze i chorobami zakaźnymi roznoszonymi przez zwierzęta. Czuwajcie nad bezpieczeństwem dzieci na drogach publicznych. W rodzinach rolniczych wychowanie przez pracę jest tradycją, ale powierzane dzieciom obowiązki muszą być na miarę ich wieku i możliwości psychofizycznych. Dzieciom nie można powierzać obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, kierowania ciągnikami, przebywania na ładunkach podczas transportu, wykonania oprysków, obsługi dużych zwierząt inwentarskich, prac na wysokości, w zamkniętych zbiornikach, przy pozyskiwaniu i obróbce drewna, a także w hałasie i dużym zapyleniu. Drogie Dzieci, zawsze informujcie dorosłych, gdzie i jak zamierzacie się bawić. Pamiętajcie, dobra zabawa, to bezpieczna zabawa. Wszystkim Dzieciom życzę zdrowych i udanych wakacji, a Rolnikom - dobrych plonów, sprzyjającej pogody podczas zbiorów i bezwypadkowej pracy.   Zapraszam do obejrzenia filmu!   Wójt Gminy Panki - Bogdan Praski -   https://www.youtube.com/watch?v=Zh0kFFF9AtU   Film wykonany przez: Agencja Reklamowo Fotograficzna FABEX  Fabian Stępień ul.Zwierzyniecka 6 42-140  Panki tel.  607 928 208 607 109 289 email; fabian @fabexfilm.pl www.fabianstepien.pl  

Wakacyjne Panki / Czytaj więcej...

niedziela, 12, czerwiec 2016 14:34

Relacja z PIKNIKU RODZINNEGO

5 czerwca 2016 r na terenie wokół Hali Sportowej w Pankach odbył się wielki Piknik Rodzinny "O Uśmiech Dziecka" pod patronatem Stowarzyszenia PANKI oraz GMINY PANKI. Dla najmłodszych z okazji ich święta przygotowano moc atrakcji, w tym wiele konkursów i loteria fantowa, w której można było wygrać cenne nagrody. Z pomocą nauczycieli z Naszej Gminy zorganizowano malowanie twarzy, warsztaty plastyczne, zajęcia taneczne i muzyczne, program artystyczny najmłodszych solistów z naszej gminy oraz kącik dla czytelników. Dzieci mogły zapoznać się z doświadczeniami z zakresu chemii i fizyki oraz wspólnie z harcerzami wziąć udział w grze terenowej. Nie mogło zabraknąć nieodzownego przyjaciela dzieci – psa policyjnego Sznupka maskotki Śląskiej Policji oraz zasiąść za kierownicą policyjnego radiowozu. Głównym punktem programu tego dnia była bajeczka „Jaś i Małgosia” przygotowana i wystawiona przez dorosłych w obsadzie: Jaś – Danuta Brzęczek sołtys Gminy Panki Małgosia – Agnieszka Duda Radna Gminy Panki Drwal – Ryszard Olczyk Radny Gminy Panki Macocha – Ewa Mirek Radna Gminy Panki Baba Jaga – Zdzisława Mann emerytowana nauczycielka Narrator – Anna Balas Dyrektor Gminnej Biblioteki   To był wspaniały dzień, piękna pogoda, rodzinna atmosfera, wata cukrowa i uśmiech dzieci .... hmmm czego chcieć więcej :) Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tego pikniku! Wójt Gminy Panki - Bogdan Praski -     Pełna fotorelacja: https://www.facebook.com/StowarzyszeniePrzyjaciolPanek/photos/?tab=album&album_id=661186717368791 KSW FOTO Krzysztof Świtalski    

Relacja z PIKNIKU RODZINNEGO / Czytaj więcej...

środa, 25, maj 2016 10:46

Informacja dla rodziców przedszkolaków!

Informujemy, że decyzją Wójta Gminy Panki Publiczne Przedszkola na terenie gminy będą dyżurowały przez cały okres wakacji. Umożliwi to pracującym rodzicom pozostawienie dzieci pod fachową opieką nauczycieli. Czas opieki nad dziećmi w przedszkolach publicznych w okresie wakacyjnym: w miesiącu lipcu br. otwarte  będzie Publiczne Przedszkole w Pankach, natomiast w miesiącu sierpniu Publiczne Przedszkole w Konieczkach.

Informacja dla rodziców przedszkolaków! / Czytaj więcej...

wtorek, 24, maj 2016 07:25

Informacja dla mieszkańców!

Informujemy, że ostatnio mają miejsce liczne przypadki włamań do mieszkań w naszej gminie i okolicy. Okradziono domy w kilku miejscowościach. Włamania miały  miejsce podczas nieobecności domowników, głównie po zmroku. Według informacji, które udało nam się zdobyć, złodzieje okradają mieszkania z kosztowności, takich jak gotówka czy biżuteria – nie kradną przedmiotów większych i łatwych do zidentyfikowania (takich jak laptopy, aparaty itp.). Apelujemy o czujność i zwracanie uwagi na podejrzane osoby kręcące się w pobliżu sąsiedzkich domów, zgodnie z zasadą – „dzisiaj pomożesz ty, jutro pomogą tobie”. I oczywiście sugerujemy dobre zabezpieczenie swoich kosztowności i niepozostawianie mieszkania bez opieki. Pamiętajmy, że okres wakacyjny to dla złodziei kieszonkowych czas wzmożonej pracy.  

Informacja dla mieszkańców! / Czytaj więcej...

czwartek, 19, maj 2016 15:08

Piknik z okazji Dnia Dziecka po raz szósty!

Piknik z okazji Dnia Dziecka zbliża się wielkimi krokami! Już w niedzielę, 5 czerwca 2016 r., Stowarzyszenie PANKI oraz GMINA PANKI, które współorganizują to wydarzenie, zapraszają serdecznie wszystkich – dzieci i dorosłych na Piknik z okazji Dnia Dziecka. Piknik został zorganizowany po raz pierwszy w 2011 roku.  Przygotowane będą konkursy, w których można wygrać cenne nagrody. Dla najmłodszych zaplanowano: zabawy z animatorem, watę cukrową, malowanie twarzy, warsztaty plastyczne, spotkanie ze Sznupkiem – maskotką Śląskiej Policji, zajęcia taneczne, fotografa, konkursy z nagrodami, loterię fantową, a także program artystyczny najmłodszych solistów z naszej gminy. W 2016 roku już po raz szósty Gmina Panki będzie współorganizatorem Pikniku z okazji Dnia Dziecka. Impreza odbędzie się na terenie wokół Hali Sportowej w Pankach. Dla lubiących rywalizację znajdą się konkurencje sportowo-rekreacyjne oraz warsztaty taneczne i plastyczne. Mam nadzieję, że piknik przyciągnie dzieci z całej gminy wywołując wiele uśmiechu i radości, zarówno wśród najmłodszych, jak i rodziców. Jeśli nie uczestniczyliście jeszcze nigdy w tym odbywającym się już niemal od 6 lat wydarzeniu, to wiedzcie, że nie tylko warto, ale wręcz trzeba tam być! Piknik przyciąga obecnie kilkaset osób. Przez cały dzień organizatorzy będą oferować liczne atrakcje nie tylko dla najmłodszych, ale też dla starszych dzieci oraz dorosłych w każdym wieku.     Serdecznie zapraszam! Wójt Gminy Panki - Bogdan Praski -      

Piknik z okazji Dnia Dziecka po raz szósty! / Czytaj więcej...

Ostatnio dodane aktualności

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminie Panki 2016-07-26 12:49:11

Zgodnie z § 11 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych publikujemy listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe.  

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – Akcja „Burza” 2016-07-25 22:04:00

1 sierpnia 2016 r. miną 72 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. W Polsce tego dnia o godz. 17 zatrzyma się ruch uliczny, zawyją syreny. Myśli pobiegną kolejny raz ku 63 powstańczym dniom. Przypomnijmy światu o zrywie wolności! Specjalnie na tę okazję Instytut Pamięci Narodowej przygotował trzy artykuły przypominające o akcji „Burza” oraz Powstaniu Warszawskim. Są to: Filcowa naklejka przedstawiająca symbol Polski Walczącej, którą można nakleić na ramię, czapkę, plecak etc. Trwała i odporna na warunki atmosferyczne naklejka na samochód Biało-czerwona opaska odblaskowa Akcja pod patronatem honorowym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.   Więcej informacji:

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

W sołectwie Kostrzyna-Kotary na wesoło! 2016-07-19 11:01:03

W sołectwie Kostrzyna-Kotary na wesoło! W sobotę 30 lipca br., już po raz kolejny w Kostrzynie odbędzie się doroczny festyn rodzinny zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich we współpracy z radną Bożeną Skwarą oraz OSP Kostrzyna-Kotary. Organizatorzy przygotowali dla dzieci sporo atrakcji i niespodzianek. Największym powodzeniem z pewnością cieszyć się będą darmowe dla wszystkich dzieci dmuchańce, a także wielkie grillowanie. Ogromną niespodzianką dla najmłodszych będzie maskotka Śląskiej Policji – SZNUPEK. Zaplanowano również konkursy z nagrodami, a także słodki poczęstunek. Po zakończeniu części oficjalnej zapraszamy mieszkańców wsi oraz ich gości do wspólnej zabawy tanecznej z zespołem ONIX.…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

List do Mieszkańców 2016-07-18 14:01:19

Szanowni Mieszkańcy, Gmina Panki w ostatnich latach jest bardzo aktywna na polu inwestycyjnym. Świadczą o tym kolejne zakończone, bądź dobiegające końca inwestycje w naszej gminie. Dzięki pieniądzom ze źródeł zewnętrznych oraz z budżetu gminy, samorząd może realizować zadania zarówno w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej, utrzymania dróg, oświaty i w wielu innych. W dniu 18 maja br. Rada Gminy Panki uchwaliła absolutorium dotyczące stwierdzenia prawidłowości działania finansowego i organizacyjno-prawnego jednostki w okresie minionego roku budżetowego. Istotą absolutorium jest brak zastrzeżeń do prowadzonej przeze mnie gospodarki finansowej. Zanim doszło do pozytywnej oceny mojej pracy w roku 2015 przez Radę Gminy Panki swoje stanowisko przedstawił organ kontrolny, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, której opinia była pozytywna. Jednomyślnie wykonanie budżetu oceniła również Komisja Rewizyjna Rady Gminy Panki. Dziękuję za ten akt poparcia, zrozumienia i woli współpracy – to dowód, że realizujemy wspólne cele. Dziękuję współpracownikom z Urzędu Gminy Panki, sołtysom, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcom i mieszkańcom. Zmiany, które dokonują się w naszej gminie są naszym wspólnym sukcesem, choć zdaję sobie sprawę, że tak wiele jeszcze przed nami. Na pewno jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że pewnego dnia przychodzę do pracy i mówię „zrobiliśmy już wszystko”. Zostały chodniki, oświetlenia ulic, remont dróg, dalszy rozwój naszej gminy. Będąc Wójtem mam cały czas w pamięci swój program wyborczy z 2014 roku i realizuję go na tyle, na ile jest to tylko możliwe. Staram się służyć i pomagać mieszkańcom naszej gminy najlepiej jak potrafię i to od początku mojej pracy samorządowej. W sierpniu zapraszam serdecznie na coroczne Dożynki Gminne, których program zostanie opublikowany już wkrótce. Mam nadzieję, że każdy znajdzie w tych propozycjach coś dla siebie, a razem przeżyjemy wspaniałe chwile w gronie przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Spędźmy ten czas wspólnie na dobrej zabawie, odpoczywając i ciesząc się latem.   Wójt Gminy Panki - Bogdan Praski -…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Komunikat dla Przedsiębiorców Gminy Panki 2016-07-12 12:09:00

Uwaga na fałszywe dowody wpłaty za opłatę rejestracyjną na Centralny Rejestr Działalności Gospodarczej i Firm. W ostatnim czasie są przekazywane, drogą listowną do podmiotów gospodarczych, dowody wpłaty opłaty rejestracyjnej w kwocie 290 zł na rzecz CRDGiF ul. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa. Jeśli otrzymali Państwo w/w wiadomość prosimy poinformować o tym tutejszym Urząd Gminy.  …

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Piękna Wieś Województwa Śląskiego 2016-07-12 09:55:27

Samorząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs mający na celu promocję najlepszych działań i przedsięwzięć w miejscowościach uczestniczących w Odnowie Śląskiej Wsi. Celem konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Coroczny konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi. Gmina Panki startuje w dwóch kategoriach: Najpiękniejsza wieś. Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi.   Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału przez gminę. O wyborze najlepszych rozwiązań zadecyduje komisja, która wizytuje gminy i gospodarstwa. Wnioski przyjmuje Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.…

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” 2016-07-06 09:58:00

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (dalej Projekt) realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Beneficjent, Partner Wiodący) we współpracy z Partnerami na terenie całego kraju (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie). Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) wraz z Ministerstwem Gospodarki (Instytucja Pośrednicząca) oraz NFOŚiGW (Partner Wiodący) wypracowało w 2014 r. Koncepcję Projektu Doradztwa Energetycznego. Projekt wpisany został przez MIiR do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Komisja Europejska doceniła współpracę oceniając Projekt Doradztwa jako uzasadniony i dobrej jakości, co umożliwia dalszą realizację założeń Projektu.   Więcej informacji pod linkiem:

Czytaj więcej...
Dodany przez: Dorota Doruchowska
Kalendarium wydarzeń
Przydatne linki