Trwa realizacja programu PONE
Opublikowano: piątek, 05, styczeń 2018 06:57

Ocena użytkowników:  / 0

Gmina Panki informuje, że trwa realizacja programu PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji) dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach.


Dofinansowanie ze strony Gminy wynosi każdorazowo 50%. Ponadto Gmina umożliwiła mieszkańcom pozyskanie dodatkowych środków z WFOŚiGW w Katowicach w ramach Programu SMOG STOP. Informacje o przyznanej indywidualnej dotacji umieszczane są każdorazowo na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl


W grudniu 2017 r. ukazała się lista osób, którzy przeszli pozytywną ocenę wniosku złożonego w ramach naboru wniosków SMOG STOP, jaki odbywał się w Funduszu w dniach 15-26 maja  2017 r. Lista obejmuje zakres zadań polegający na modernizacji źródła ciepła oraz instalacji c.o.


Celem w/w programu jest dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuk i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów
Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018 22:52

Ocena użytkowników:  / 0

Na terenie Gminy Panki przeprowadzane są roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej. Przypomnijmy, że prace toczą się w ramach projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej  w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuk i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej  w miejscowości Pacanów.


Wykonawca robót:


KONSORCJUM FIRM

Lider konsorcjum

P.U.H.P INST-GAZ

M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna Jaskrów k/Częstochowy

ul. Częstochowska 213 42-244 Mstów


Partner konsorcjum

HYDROMEX PLUS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Dobrzyńska 151/153, 42-200 Częstochowa.


Zrealizowano już ok. 60% planowanych robót, m.in. wykonano pompownie ścieków w miejscowości Pacanów wraz z siecią wodociągową. Położono w całości kolektory sanitarne.


W chwili obecnej Wykonawca kontynuuje prace związane z budową kolektorów sanitarnych  w miejscowości Praszczyki i Kałmuki, równocześnie wykonując przyłącza sanitarne do nieruchomości.


Do zakończenia robót pozostała modernizacja przepompowni w miejscowości Praszczyki, ogrodzenie przepompowni w Pacanowie oraz budowa pozostałych kolektorów sanitarnych.


Cały projekt obejmujący budowę będzie kosztował 5 567 525,20 zł, a dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie 52,86%. Przewidywany termin zakończenia prac to 30 czerwca b.r.


Celem w/w projektu  jest poprawa warunków sanitarnych i podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury, zwiększenie się liczby osób korzystających  z systemu kanalizacji.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki
Opublikowano: piątek, 06, październik 2017 07:59

Ocena użytkowników:  / 0

W dniu 18 sierpnia 2017r. doszło do wyłonienia wykonawcy na "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów".

Zadanie realizowane będzie przez Lidera konsorcjum: HYDROMEX PLUS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dobrzyńska 151/153, 42-200 Częstochowa oraz Partnera konsorcjum: P.U.H.P. INST-GAZ M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki, Sp. j., Jaskrów k/Częstochowy, ul. Częstochowska 213, 42-244 Mstów

Podsumowanie Projektu „Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie Gminy Panki i Przystajń"
Opublikowano: piątek, 11, sierpień 2017 06:31

Ocena użytkowników:  / 0

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 został zakończony. W ramach projektu zamontowano 354 instalacje solarne w budynkach mieszkalnych i 5 instalacji w budynkach użyteczności publicznej.

Wartość projektu wyniosła 3 297 286,58 zł z czego wysokość  wkładu  własnego  to             494 592,99 zł.

Zakończenie montażu instalacji solarnych na terenie Gminy Panki i Przystajń
Opublikowano: czwartek, 20, lipiec 2017 06:08

Ocena użytkowników:  / 0

Gmina Panki wraz Gminą Przystajń informuje, że zakończono montaż instalacji solarnych na podstawie projektu pt. „Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie Gminy Panki i Przystajń „. W jego ramach zamontowano 354 instalacje solarne na budynkach mieszkalnych oraz 5 instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej.

 

 

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki
Opublikowano: wtorek, 04, kwiecień 2017 07:25

Ocena użytkowników:  / 0

Szanowni Mieszkańcy, proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w projekcie Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Panki , na realizację, którego Gmina Panki będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 85% kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt obejmuje:

Zakup i instalację urządzeń OZE do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych - INSTALACJE SOLARNE, INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE, INSTALACJE GRUNTOWYCH POMP CIEPŁA.

 

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w projekcie Mieszkańca, zameldowanego na terenie Gminy Panki, jest w szczególności:

· lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy,

· uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek,

· brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat,

· podpisanie przez właściciela budynku z Gminą umowy regulującej prawa i obowiązki związane z realizacją projektu po pozyskaniu przez Gminę wsparcia,

· złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej ankiety,

 

Procedura postępowania:

Celem zgłoszenia udziału w Projekcie Mieszkaniec winien złożyć KOMPLETNIE WYPEŁNIONĄ ankietę w Urzędzie Gminy Panki zgodnie z REGULAMINEM (do pobrania poniżej) w terminie od 5 kwietnia 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r.

Ankieta jest dostępna  do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pankach lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu.

 

http://www.bip.panki.pl/index.php?idg=1&id=699&x=2&y=97

TRWA MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
Opublikowano: piątek, 24, marzec 2017 13:05

Ocena użytkowników:  / 0

Do dnia dzisiejszego trwa montaż kompletnych instalacji solarnych na budynkach prywatnych  w Gminie Panki i Przystajń z związku z realizacją projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 pn.: "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie Gminy Panki i Przystajń''. Montaż odbywa się zgodnie z opracowanym harmonogramem. Mieszkańcy, u których zamontowano solary wyrażają zadowolenie z montażu, a wszelkie ewentualne rozbieżności usuwane są przez wykonawcę na bieżąco.

Równolegle trwają wizyty projektantów, którzy indywidualnie umawiają się z mieszkańcami na dogodny dla nich termin zaprojektowania instalacji.

„Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń”
Opublikowano: piątek, 14, październik 2016 17:55

Ocena użytkowników:  / 1

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Gmina Panki otrzymała dofinansowanie dla projektu pod nazwą „Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego. Wartość całkowita projektu to 4 417 647,03 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 3 754 999,97.

Informację o otrzymanym dofinansowaniu można również znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pod adresem http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/35.


 

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naborów dla działania 4.1 Odnawialne źródła energii
Opublikowano: wtorek, 05, lipiec 2016 12:10

Ocena użytkowników:  / 1

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu konkursów dedykowanych dla  działania 4.1. Odnawialne źródła energii w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, wydłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursów nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15, RPSL.04.01.02-IZ.01-24-027/15, RPSL.04.01.02-IZ.01-24-028/15 i RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15.

Pierwotnie określony w Regulaminach naborów termin rozstrzygnięcia konkursu - czerwiec 2016 r. - ulega zmianie na wrzesień 2016 r.

Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

 

 

Przeciwdziałanie niskiej emisji - nowa oferta Funduszu dla osób fizycznych
Opublikowano: wtorek, 05, lipiec 2016 12:08

Ocena użytkowników:  / 0

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza pilotażowy Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”.

- Od wielu lat dostrzegamy problem niskiej emisji. Staramy się z tym negatywnym zjawiskiem walczyć – powiedział Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach. Dodał, że pilotażowy Program, który skierowany jest do osób fizycznych, uzupełni dotychczasową ofertę Funduszu.

Od 2002 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jako pierwszy w kraju finansuje wdrożenie obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji. - Środki WFOŚiGW przekazywane są, za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, na modernizacje systemów grzewczych lub termomodernizacje indywidualnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie z Funduszu w formie pożyczki stanowi ok. 50-70% kosztów kwalifikowanych inwestycji – przypomniał Andrzej Pilot.

W latach 2002-2015 Fundusz dofinansował Programy realizowane w 79 gminach województwa śląskiego. Zmodernizowano ponad 17 tysięcy kotłowni oraz zabudowano ponad 5,3 tysiąca instalacji solarnych. Koszt inwestycji to około 350 mln zł, a udzielone dofinansowanie wyniosło prawie 192 mln zł.

W uruchamianym pilotażowym Programie Funduszu o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 11 do 22 lipca 2016 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).27 czerwca uruchomiony zostanie Punkt Konsultacyjny w siedzibie Funduszu w Katowicach, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu oraz służyć będą pomocą przy wypełnianiu wniosków.

Więcej informacji na temat Programu można znaleźć na stronie internetowej: http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/aktualnosci/1914-przeciwdzialanie-niskiej-emisji-nowa-oferta-funduszu-dla-osob-fizycznych

 

 

GMINA NATURALNIE SŁONECZNA
Opublikowano: poniedziałek, 01, czerwiec 2015 10:28

Ocena użytkowników:  / 0

Ankieta do pobrania http://www.bip.panki.pl/index.php?idg=1&id=1&x=1

Letnie inwestycje w Pankach
Opublikowano: sobota, 11, sierpień 2012 22:51

Ocena użytkowników:  / 3

Przełom lipca i sierpnia w Pankach to czas, w którym wyjazdy uczniów na kolonie, obozy i wczasy pod przysłowiową gruszę pozwalają na remonty szkoły i jej otoczenia. Najciekawiej zapowiada się nowa inwestycja: "Orlik" przy pankowskim gimnazjum...

Czytaj więcej...

Rozbudowa wodociągu i oczyszczalni
Opublikowano: czwartek, 12, kwiecień 2012 07:42

Ocena użytkowników:  / 7

W przetargach zostały wyłonione firmy do realizacji zadań z zakresu rozbudowy oczyszczalni ścieków i budowy sieci wodociągowej...

Czytaj więcej...

Kalendarium wydarzeń
Przydatne linki