create a website for free


Budowa sieci wodociągowej z przejściem pod rzeką Pankówką w miejscowości Panki ul. Wspólna, gm. Panki

Łącze internetowe Bip Panki : http://www.bip.panki.pl/index.php?idg=5&id=771&x=6&y=100&a=1#content


Na podstawie art. 92 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwaną dalej ustawą Pzp, informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 693 013 S w miejscowości Żerdzina w Gminie Panki, nr ewid. Dz. 72,73 w obrębie Żerdzina Gmina Panki” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

ADAC-LEWAR Sp. z o.o.
Ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń 
Cena oferty : 599 994,01 zł 

Na podstawie art. 92 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwaną dalej ustawą Pzp, informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Przebudowa drogi gminnej Nr 693 044 S ulica Głębockiego oraz rozbudowa oświetlenia ul. Głębockiego w Pankach w Gminie Panki” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

ADAC-LEWAR Sp. z o.o.

Ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń

Cena oferty : 416 779,84 złMobirise
Program PONE

Gmina Panki informuje, że trwa realizacja programu PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji) dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Dofinansowanie ze strony Gminy wynosi każdorazowo 50%. Ponadto Gmina umożliwiła mieszkańcom pozyskanie dodatkowych środków z WFOŚiGW w Katowicach w ramach Programu SMOG STOP. Informacje o przyznanej indywidualnej dotacji umieszczane są każdorazowo na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl

W grudniu 2017 r. ukazała się lista osób, którzy przeszli pozytywną ocenę wniosku złożonego w ramach naboru wniosków SMOG STOP, jaki odbywał się w Funduszu w dniach 15-26 maja 2017 r. Lista obejmuje zakres zadań polegający na modernizacji źródła ciepła oraz instalacji c.o.

Celem w/w programu jest dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych. (05.01.2018)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuk i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów

Na terenie Gminy Panki przeprowadzane są roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej. Przypomnijmy, że prace toczą się w ramach projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuk i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów. 

Wykonawca robót:  

KONSORCJUM FIRM  

Lider konsorcjum  

P.U.H.P INST-GAZ  

M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna Jaskrów k/Częstochowy  

ul. Częstochowska 213 42-244 Mstów  

Partner konsorcjum  

HYDROMEX PLUS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Dobrzyńska 151/153, 42-200 Częstochowa.  

Zrealizowano już ok. 60% planowanych robót, m.in. wykonano pompownie ścieków w miejscowości Pacanów wraz z siecią wodociągową. Położono w całości kolektory sanitarne.

 W chwili obecnej Wykonawca kontynuuje prace związane z budową kolektorów sanitarnych w miejscowości Praszczyki i Kałmuki, równocześnie wykonując przyłącza sanitarne do nieruchomości.  

 Do zakończenia robót pozostała modernizacja przepompowni w miejscowości Praszczyki, ogrodzenie przepompowni w Pacanowie oraz budowa pozostałych kolektorów sanitarnych.  

 Cały projekt obejmujący budowę będzie kosztował 5 567 525,20 zł, a dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie 52,86%. Przewidywany termin zakończenia prac to 30 czerwca b.r.  

 Celem w/w projektu jest poprawa warunków sanitarnych i podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury, zwiększenie się liczby osób korzystających z systemu kanalizacji. (04.01.2018)

Adres

ul. Tysiąclecia 5
Panki 42-140

Dane kontaktowe

Email: sekretariat@panki.pl 
Telefon: 34 317 90 35 
Fax: 34 317 90 62