best free html templates
Mobirise

Informacja o realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
Cel główny projektu: zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdalną edukację
Opis projektu:
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2.
Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło wprowadzenie nowych standardów prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają w domach przed ekranami monitorów komputerów, tabletów by uczestniczyć w zdalnie prowadzonych zajęciach. Zakupione w ramach projektu 31 szt. laptopów
i słuchawek z mikrofonem pozwolą na realizację przez uczniów i nauczycieli szkół z terenu Gminy Panki podstawy programowej. 
Finansowanie projektu:
Projekt sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2021/2020 zawartej w dniu 24 kwietnia 2020r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Gminą Panki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. 

Całkowita wartość projektu: 59 241,00 zł brutto
Dofinansowanie: 59 241,00 zł brutto
Wkład własny beneficjenta (Gmina Panki) 0,00 zł 


Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: kwiecień 2020r.
Zakończenie realizacji projektu: październik 2020r.

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:
Wskaźniki produktu:
liczba zakupionych laptopów - 31 szt.
liczba zakupionych słuchawek z mikrofonem 31 szt.

Wskaźniki rezultatu:
Liczba wspartych szkół: 3
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkach 42-140 Panki
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica Aleksandrów 31 42-140 Panki
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki ul. Tysiąclecia 17 42-140 Panki

Mobirise

„Przez eksperyment do wiedzy” 


Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Priorytet XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenie podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
Lider Projektu: Gmina Panki
Realizator projektu: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach
Okres realizacji: od 01.07.2019 – 30.06.2021r

Mobirise

„Nowoczesne działania kluczem do sukcesu”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej:
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania:
11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania:
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Gmina Panki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Nowoczesne działania kluczem do sukcesu”

Celem projektu jest wzmocnienie oraz rozwijanie potencjału edukacyjno-wychowawczego uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach.

Wartość projektu: 297 251,25 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 252 663,56 zł

Główny cel projektu: Wzmocnienie oraz rozwijanie potencjału edukacyjno -wychowawczego uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach , w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji kluczowych u/u niezbędnych na rynku pracy w zakresie inicjatywności, przedsiębiorczości, kompetencji matematycznych, nauk przyrodniczych, naukowo-technicznych, językowych, umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych, a także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli m.in. w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych. Poprawa efektów kształcenia ogólnego od edukacji wczesnoszkolnej do ostatniej klasy szkoły podst. Podniesienie umiejętności językowych, matematycznych, przyrodniczych oraz wykorzystanie nowych technologii. Nauczanie przez eksperyment, działanie i doświadczenie. Zapewni zdobycie wiedzy i umiejętności. Nabycie umiejętności społecznych, interpersonalnych oraz praktycznej wiedzy przyczyni się do zwiększenia kompetencji język. a także postaw proeuropejskich. Umożliwienie wszechstronnego. rozwoju, samokształcenia, motywacji do pracy ułatwi młodym ludziom wejście na rynek pracy.

Planowane efekty: Rokuje się, że co najmniej 75% uczniów biorących udział w zajęciach w ramach projektu podwyższy swoje kompetencje kluczowe po opuszczeniu projektu. W celu zwiększenia wzrostu wiedzy zostaną przeprowadzone testy diagnozujące na początkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, kołach zainteresowań, zajęciach prowadzonych metodą eksperymentu oraz na zakończenie zajęć. Zakłada się wartość początkową na poziomie ok.30% oraz że uczniowie podwyższą swoje kompetencje kluczowe do poziomu min. 75%.

Adres

ul. Tysiąclecia 5
Panki 42-140

Dane kontaktowe

Email: sekretariat@panki.pl 
Telefon: 34 317 90 35 
Fax: 34 317 90 62